الگوی پیشنهادی مدیریت ریسک بنگاه در شرکتهای بیمه

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشکدۀ حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران-جنوب

2 دکتری اقتصاد، مشاور مدیریت ریسک پژوهشکدۀ بیمه و معاون توسعۀ بازار شرکت بیمۀ تجارت نو، (نویسندۀ مسئول)

10.22056/jir.2018.46035.1689

چکیده

هدف اصلی این مقاله، ارائۀ یک الگوی مدیریت ریسک بنگاه برای مؤسسات بیمه در راستای استقرار نظام حاکمیت شرکتی با ملاحظات نظارتی است. در این راستا، ابتدا مبانی نظری استانداردها و چارچوبهای بین‌المللی مدیریت ریسک بنگاه را معرفی و سپس به ارائۀ یک الگوی نظری برای استقرار مدیریت ریسک بنگاه بر مبنای سیستم ارزیابی توانگری مالی و ریسکهای تحت مالکیت در شرکتهای بیمه می‌پردازیم. در ادامه، ضمن تشریح پیامدهای فقدان الگوی مدون مدیریت ریسک شرکتهای بیمۀ ایرانی، یکی از علل اصلی افت نسبت توانگری مالی شرکتهای بیمه را فقدان این چارچوب معرفی می‌کنیم. در پایان، یک ساختار پیشنهادی و همچنین نقش و جایگاه این ساختار در ادارۀ شرکتهای بیمه با ملاحظات نظارتی را ارائه می‌دهیم. در این الگوی پیشنهادی، ضمن بیان یک شیوۀ تعاملی مبتنی بر همکاری دوجانبۀ بین واحد مدیریت ریسک و واحدهای مختلف شرکت بیمه، یک سیستم گزارشگری مبتنی بر نوعی خوداظهاری ریسک را پیشنهاد می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Proposed Pattern of Enterprise Risk Management in Insurance Companies

نویسندگان [English]

  • ali dehghani 1
  • behnam shahryar 2
2 Risk Management Consultant/Novin Insurance Co.
چکیده [English]

The main purpose of this paper is to present an enterprise risk management for insurance companies in line with establishing Corporate Governance System with supervisory considerations. Therefore, we initially introduce theoretical aspects of international standards and frameworks of Enterprise Risk Management and then we present a theoretical pattern for establishing Enterprise Risk Management System based on Own Risk and Solvency Assessment System in insurance companies. Next, in addition to explain the results of lack of a comprehensive risk management pattern in Iranian insurance companies, we introduce this as one of the main reasons to decrease Solvency Margin Ratio of these companies. Finally, we present a proposed structure and also describe the role and position of this structure in managing insurance companies with supervisory considerations. In this proposed pattern, in addition to explain an interactive approach based on bilateral cooperation between risk management department and other departments of an insurance company, we propose a reporting system based on kind of risk self-declaration.

In this pattern, we first explained interactions and relationships between risk department and other parts of organization based on bilateral cooperation and second proposed a reporting system including self-reporting process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enterprise risk Management
  • Own Risk and Solvency Assessment
  • Insurance
  • Corporate Governance and Solvency