اثر شاخص‌های مهم بیمه‌ای بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک با استفاده از مدل پانل پویا به روش GMM

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

مولف

چکیده

تأثیرگذاری صنعت بیمه به عنوان بخش مالی ارائه‌دهنده خدمات مربوط به مدیریت ریسک، یکی از موضوعات مهم در زمینه اثرگذاری بخش مالی بر رشد اقتصادی است. در این پژوهش به بررسی تأثیر شاخص‌های مهم بیمه‌ای بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی 1990 تا 2009 پرداخته ‌شده ‌است. بدین منظور از روش پانل پویای گشتاور تعمیم‌یافته استفاده شده است. همچنین دو شاخص ضریب نفوذ بیمه و حق‌بیمه سرانه به‌عنوان دو شاخص مهم بیمه‌ای مورد استفاده قرار گرفته است.      نتایج حاصل از تخمین مدل، بیانگر این است که یک ارتباط مثبت با معناداری ضعیف بین ضریب نفوذ بیمه و رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک برقرار است. اما هیچ رابطه معنی¬داری بین حق‌بیمه سرانه و رشد اقتصادی در این کشورها مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Insurance Indices on Economic Growth among OPEC Countries Using Dynamic Panel Model through GMM Method

نویسندگان [English]

  • Amir Mirzaei
  • Mohammad Hasani
  • Seyed Sadroddin Nooreddini
چکیده [English]

The effectiveness of insurance as a financial instrument for risk management purposes is an important issue in regards to the impact of financial industry on economic growth. In this paper we examine the effect of insurance on economic growth among OPEC countries during 1990-2009 using the GMM model. The two indices of insurance penetration (insurance premium as a percentage of GDP) and insurance density (real insurance premium per capita) are used as two significant indices. The results indicate a weak positive relationship between insurance penetration and economic growth among OPEC countries. However, no significant relationship between insurance density and economic growth is found.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insurance
  • Insurance Penetration
  • Insurance Density
  • OPEC Countries