شناسایی و اولویت‌‌‌بندی موانع پیاده‌سازی نظام بیمۀ سلامت بر اساس نظریۀ سه‌شاخگی (مطالعۀ موردی: شهر زاهدان)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه زابل (نویسندۀ مسئول)

2 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، مسئول مطالبات درآمد سازمان تأمین اجتماعی، زاهدان

10.22056/jir.2017.58396.1861

چکیده

گسترش بیمه از جملۀ راهکارهای دولتها به‌ویژه دولتهای مردم‌سالار و مردم‌محور برای نیل به جامعه‌ای سالم با سلامت پایدار است. به‌طوری که با گسترش و تعمیم بیمه‌ها، تمام ابعاد زندگی فرد در جامعه، تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد. هدف از انجام این تحقیق شناسایی و اولویت‌بندی موانع پیاده‌سازی نظام بیمۀ سلامت بر اساس مدل سه‌شاخگی در سه بُعد ساختاری، زمینه‌ای، و رفتاری است. روش تحقیق پژوهش حاضر، ترکیبی (کیفیکمی) با رویکرد اکتشافی است. جامعۀ آماری تحقیق در بخش کیفی شامل 30 نفر از خبرگان تأمین اجتماعی زاهدان است که با استفاده از مصاحبه، اطلاعات مربوط جمع‌آوری شد. در این بخش پس از مصاحبه با استفاده از روش تحلیل تِم به تحلیل محتوای مصاحبه پرداخته شد و زیربُعدهای موانع سه‌گانه شناسایی و پس از شناسایی موانع با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی و نرم‌افزار Expert choice،رتبه‌بندی شاخصها انجام شد. نتایج تحلیل سلسله‌مراتبی در این بخش نشان داد که نرخ ناسازگاری این آزمون مقدار 03/0 است و چون کمتر از معیار 1/0 است، بنابراین پایایی ابزار تحقیق تأیید می‌شود. همچنین نتایج تحلیل سلسله‌مراتبی نشان داد که ابعاد زمینه‌ای با وزن 582/0 بیشترین اولویت را به خود اختصاص داده است و ابعاد ساختاری و رفتاری به‌ترتیب وزنهای 279/0 و 139/0 را داشته‌اند. در بخش کمی نیز تعداد250 پرسشنامه بین کارکنان سازمان تأمین اجتماعی زاهدان به صورت تصادفی توزیع شد. نتایج آزمون میانگین یک جامعه نشان داد که همۀ ابعاد موانع رفتاری، زمینه‌ای، و ساختاری از دیدگاه پاسخگویان در پیاده‌سازی نظام بیمۀ سلامت تأثیر دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Prioritization of Health Insurance System Implementation Barriers Based on a Three-Branch Model (Case Study: Zahedan City)

نویسندگان [English]

  • Aleme Keikha 1
  • mahdiyeh sarani 2
2 department of social security of zahedan
چکیده [English]

Insurance development is regarded as one of the states’ solutions, in particular, democratic and public-oriented states, to attain a sustained healthy community so that all individual’s life dimensions in the community would be sheltered by insurance generalization and development. The purpose of the present research is to identify and prioritize barriers to health insurance system implementation based on a three-branch model in three structural, contextual, and behavioral dimensions. The present research methodology is an exploratory-based qualitative-quantitative approach. Research qualitative statistical population includes 30 experts of social security insurance of Zahedan, by interviewing with whom research data was collected. Then, using theme analysis method, interview contents were analyzed, in which three barriers’ sub-dimensions were identified; and then, factors were ranked using analytical hierarchy process (AHP) through Expert choice software. AHP results show that the test inconsistency rate is 0.03, which is less than 0.1 and leads to the reliability of research instrument. In addition, analytical hierarchy process results also demonstrate that the contextual dimensions with the weight of 0.582 are assigned the maximum prioritization followed by structural and behavioral aspects with weights of 0.279 and 0.139, respectively.  For quantitative study, 250 questionnaires were randomly distributed among social security insurance staff in Zahedan. Research sample mean test results reveal that from responders’ perspectives all dimensions of behavioral, contextual, and structural barriers influence the health insurance system implementation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structural Barriers
  • Behavioral Barriers
  • Contextual Barriers
  • Health Insurance System