تأثیر هوش سازمانی بر یادگیری سازمانی با توجه به نقش تعدیل‌کنندۀ خودتوسعه‌ای کارکنان شرکت بیمۀ پارسیان

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد (نویسندة مسئول)

10.22056/jir.2017.68822.1943

چکیده

این پژوهش با هدف تبیین تأثیر هوش سازمانی بر یادگیری سازمانی با توجه به نقش تعدیل‌کنندۀ خودتوسعه‌ای کارکنان در شرکت بیمۀ پارسیان انجام شد. روش پژوهش بر مبنای گـردآوری داده‌هـا، توصیفی- پیمایشی انتخاب شد. جامعۀ آماری پژوهش را 260 نفر از کارکنان شرکت بیمۀ پارسیان تشکیل دادند کهبا استفاده از فرمول کوکران، 152 نفر به روش نمونه‌گیری تصافی ساده به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها، از پرسشنامه‌های هوش سازمانی آلبرخت (2003)، یادگیری سازمانی نیفه (2001)، و خودتوسعه‌ای کارکنان جورج و سینگ (2009) استفاده شد. نتایج تحلیل داده‌ها از طریق آزمون رگرسیون خطی ساده و روش مدل‌سازی معادلات ساختاری به کمک نرم‌افزارهای SPSS و  AMOSنشان داد که هوش سازمانی و مؤلفه‌های آن (چشم‌انداز استراتژیک، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، روحیه، اتحاد و توافق، به‌کارگیری دانش، و فشار عملکرد) با توجه به نقش تعدیل‌کنندۀ خودتوسعه‌ای کارکنان بر یادگیری سازمانی تأثیر دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Organisational Intelligence on Organisational Learning Regarding the Moderating Role of Employees' Self-Development in Parsian Insurance Company

نویسنده [English]

  • Hojjat Taheri Goudarzi
Assistant Prof, Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Boroujerd Branch, Islamic Azad University, Boroujerd, Iran.
چکیده [English]

This study aimed to assess the effect of organisational intelligence on organisational learning regarding the moderating role of employees' personal development in Parsian Insurance Company in Iran. Based on data collection, the research method is selected as descriptive / survey method. The research population consisted of 260 employees of Parsian insurance company. Using Cochran formula, a sample of 152 people were selected by the simple random sampling method. For data collection, Albrecht's organisational intelligence questionnaire (2003), Nife's organisational learning questionnaire (2001), and George and Singh's employee' self-development questionnaire (2009) were used. The results of data analysis by the simple linear regression test and structural equation modeling method using SPSS and AMOS softwares show that the organisational intelligence and its components (Strategic Vision, Shared Fate, Appetite for Change, Heart, Alignment and Congruence, Knowledge Deployment, Performance Pressure) influenced organisational learning in view of the moderating role of employees' self-development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organisational Learning
  • Employee' Self-Development
  • Organisational Intelligence
  • Insurance Company