عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر توسعۀ بیمۀ عمر، مطالعۀ مقایسه‌ای بین ایران و کشورهای توسعه‌یافته در طول دورۀ 1985-2014: رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافته

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی‌، گروه اقتصاد، دانشکدۀ اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران مرکز (نویسندۀ مسئول)

2 استادیار گروه اقتصاد، عضو هیئت علمی پژوهشکدۀ پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

3 استادیار گروه اقتصاد، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

10.22056/jir.2017.58887.1867

چکیده

بیمۀ عمر یکی از مهم‌ترین رشته‌های بیمه‌ای است که نقش مؤثری در توسعۀ مالی و درنتیجه رشد اقتصادی دارد. بررسی سیر تاریخی این رشتۀ بیمه، بیانگر این نکته است که بیمۀ عمر جزو اولین بیمه‏هایی بوده که در ایران مورد استفاده قرار گرفته، ولی روند پیشرفت آن با وجود توسعۀ روزافزون انواع بیمه چنان کند بوده که تقریباً از قافلۀ بیمۀ کشور دور مانده است. لذا بنا به اهمیت موضوع، هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر توسعۀ صنعت بیمۀ عمر در کشورهای توسعه‌یافته و ایران بین دورههای 1985- 2014 به ‌صورت مقایسه‌ای است. نتایج حاصل از برآورد ضرایب نشان می‌دهد که در بین متغیر‌های مورد بررسی برای کشور‌های توسعه‌یافته، به‌ترتیب سطح تحصیلات، نرخ شهرنشینی، نرخ بهره، و نرخ تورم و برای کشور ایران نیز به‌ترتیب امیدبه‌زندگی، تولید ناخالص داخلی واقعی، سطح تحصیلات، نرخ شهرنشینی، نرخ بهره، و نرخ تورم بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته (ضریب نفوذ بیمه) داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Socio-Economic Factors Affecting Life Insurance Development: A Comparative Study between Iran and the Developed Countries during the Period of 1985-2014 (the Generalized Moments Approach)

نویسندگان [English]

  • Saeid Asadi Gharagoz 1
  • Ali Arshadi 2
  • Gholamali Haji 3
1 PhD student in Economics, Department of Economy, Central Tehran Branch, Islamic Azad university, Tehran, Iran. (Corresponding Author). Email:S.asadi9800@gmial.com
2 Faculty member of Monetary and Banking Research Institute., Iran
3 Department of Management, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran.
چکیده [English]

Life insurance is one of the most important insurance fields that plays an effective role in financial development, and consequently in economic growth. A review of the history of this insurance field indicates that life insurance has been one of the earliest  insurance coverages used in Iran, but its progress has been so slow that it has not been able to keep up with other types of insurance coverage in Iran. Therefore, according to the importance of this issue, the purpose of this study was to investigate the effective factors on developing life insurance industry in Iran and in the development countries during the period of 1985 - 2014. The results of estimation of coefficients revealed that, among the variables under consideration for developed countries, level of education, urbanization rate, interest rate, and inflation, respectively, had the highest effect on dependent variable (insurance penetration),  and for Iran, life expectancy, real GDP, level of education, urbanization rate, interest rate and inflation, respectively,  had  the highest effect  on dependent variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life Insurance Penetration Rate
  • Generalized Method of Moments (GMM)
  • Developed Countries