الگوی توانمندسازی مدیران فروش در صنعت بیمه: مطالعه در نمایندگیهای فروش بیمه در استان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکدۀ مدیریت منابع انسانی، پژوهشگاه شاخص پژوه

2 دانشیار دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد (نویسندۀ مسئول)

3 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

4 استاد گروه آمار، دانشکدۀ علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد

10.22056/jir.2017.58202.1858

چکیده

هدف اصلی این پژوهش شناسایی شاخصها و مؤلفه‌های تأثیرگذار بر توانمندسازی مدیران نمایندگیهای فروش بیمه و تبیین این عوامل در قالب الگوست. در این مطالعه به روش ترکیبی اکتشافی از هر دو رهیافت کمی و کیفی استفاده شد تا الگوی نهایی تدوین و ارائه شود. بدین منظور، ابتدا با انجام مطالعات نظری، مؤلفه‌ها و شاخصهای اولیه مرتبط با مفهوم توانمندسازی جمع‌آوری و تعیین شد تا در ادامه، توافق نهایی گروه خبرگان روی هر یک از آنها از طریق روش اصلاح ‌شدۀ دلفی و ضریب توافق کندال حاصل شود. روایی و پایایی الگوی پیشنهادی به وسیلۀ تحلیل عاملی و آلفای کرونباخ صورت گرفت. نتایج مطالعۀ حاضر نشان داد که الگوی نهایی توانمندسازی مدیران نمایندگیهای فروش بیمه از پنج مؤلفه تشکیل ‌شده است که عبارت‌اند از: احساس موثربودن، اعتماد به ‌نفس، شایستگی، خوداثربخشی، و معنا‌داربودن. معادلات ساختاری مبین این مهم بود که در سطح اطمینان 95 درصد، دو مؤلفۀ احساس موثربودن و اعتماد به نفس بیشترین ارتباط را با مقولۀ توانمندسازی در صنعت بیمه دارند. بنابراین نمایندگیهای بیمه می‌توانند از طریق ایجاد احساس مؤثربودن، اعتماد به نفس، شایستگی، خوداثربخشی، و معنا‌داربودن در رویارویی با تغییرات مستمر به سمت توانمندسازی حرکت کنند. همچنین باید در این نمایندگیها برای ایجاد و حفظ توانمندیهای مدیران، به ترویج احساس مؤثربودن مبادرت شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Empowerment Model for Sales Managers in the Insurance Industry: The Case of Insurance Sales Representative in Razavi Khorasan Province

نویسندگان [English]

  • 0 0 1
  • 0 0 2
  • 0 0 3
  • 0 0 4
چکیده [English]

The main objective of this research is to identify indices and factors affecting the managers’ empowerment of insurance sales representatives and to develop these factors in the form of a model. In this study, both quantitative and qualitative approaches were used to construct the final model. In doing so, first, initial factors and indices relevant to the concept of empowerment were collected through the review of literature and then the final group consensus was achieved on each element by the modified Delphi technique and Kendall’s coefficient of concordance. The consistency and reliability of the proposed model was carried out by factor analysis and Cronbach’s alpha. The results of the present study indicated that the final model of insurance sales managers’ empowerment consists of five factors: the sense of effectiveness, self-esteem, competence, self-efficacy, and meaning. The structural equation modeling shows that the sense of effectiveness and self-esteem are highly correlated with empowerment at 95 percent confidence level. Thus, insurance representatives can develop empowerment to counteract the continuous changes through the sense of effectiveness, self-esteem, competence, self-efficacy, and meaning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empowerment
  • Human Resource Management
  • Insurance Industry
  • Sense of Effectiveness