برآورد کششهای تقاضای بیمه‌های اشخاص و اندازه‌گیری اثرات رفاهی افزایش حق‌بیمه‌ها: کاربردی از سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد، دانشکدۀ علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه بوعلی‌سینا (نویسندۀ مسئول)

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، گروه اقتصاد، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

4 کارشناس ارشد علوم اقتصادی، بانک کشاورزی، تهران

10.22056/jir.2017.51278.1753

چکیده

وجود کژگزینی و کژمنشی در بازار بیمه به افزایش حق‌بیمه‌ها و از این‌ رو خروج افراد با درجۀ ریسک‌گریزی بالا از بازار منجر می‌شوند، درنتیجه احتمال ناکارایی در بازار بیمه افزایش می‌یابد. بیمه‌گران با اطلاع از کششهای تقاضای بیمه‌ها و اندازه‌گیری اثرات رفاهی افزایش حق‌بیمه‌ها می‌توانند با اتخاذ سیاستهای مناسب مانع از این رخداد شوند. مطالعۀ حاضر این موضوع را در مورد بیمه‌های اشخاص با استفاده از روش سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آلطی دورۀ زمانی 1385- 1392 بررسی کرده است. کششهای مارشالی و درآمدی حاکی از روابط ضعیف ناخالص بین بیمه­های اشخاص، همچنین تجملی‌بودن بیمۀ عمر و ضروری‌بودن بیمۀ درمان تکمیلی و حوادث است. کشش هیکس و آلن نیز حاکی از وجود رابطۀ جانشینی خالص ضعیف بین بیمه‌های اشخاص و قوی‌تربودن این رابطه در بین بیمه‌های عمر و حوادث بود. بر اساس معیارهای تغییراتمعادلوتغییراتجبرانی، بیمه‌گر با هدف کاهش ناکارایی می‌تواند به ‌جای افزایش حق‌بیمه، به دریافتیهای یکجا از افراد با درجۀ ریسک‌گریزی پایین و یا در صورت افزایش، به پرداختهای جبرانی به افراد با درجۀ ریسک‌گریزی بالا اقدام کند. رقمهای دریافتی در رویکرد اول به مراتب کمتر از رقمهای پرداختی در رویکرد دوم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Individual Insurance Demand Elasticities and Measuring the Welfare Impact of Premium Increases: An Application of Almost Ideal Demand System

نویسندگان [English]

  • Abolfazl shahabadi 1
  • bahram sahabi 2
  • 0 0 3
  • 0 0 4
چکیده [English]

Presence of moral hazard and adverse selection in insurance market increase premiums and lead to exit of high risk aversion individuals from the insurance market resulting in a loss of efficiency. Knowledge of insurance demand elasticities and measurement of the welfare effects of higher premiums, would help insurers adopt suitable remedial policies. This paper investigates this issue for individual insurances using AIDS during the period of 2006-2013. Marshallian and income elasticities indicate a weak relationship gross relationship between individual insurances. Furthermore, we find that life insurance is a luxury good and that supplementary care insurance and accident insurance are necessities. Hicks and Allen elasticities also suggest a weak net substitutability relationship between individual insurances studied. This relationship is stronger for life and accident insurances. According to E.V. and C.V. indices, the insurer, with the aim of reducing inefficiencies, can charge lump sum amounts instead of increasing premiums for low risk aversion individuals. If the insurer decides to increase premiums, it should compensate high risk aversion individuals by payments. Amounts transferred in the first case are much smaller than in the second case.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Individual Insurances
  • Almost Ideal Demand System
  • Seemingly Unrelated Regression
  • Welfare Changes
  • Risk and Uncertainly