طراحی الگوی ارزیابی فرصت‌های کارآفرینی در بیمه‌های عمر

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

نویسنده

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی ارزیابی فرصت‌های کارآفرینی در بیمه‌های عمر و به روش آمیخته انجام شده است. در مرحله کیفی، مصاحبه‌‌هایی نیمه‌ساختاریافته با خبرگان دو بخش اجرایی و آکادمیک صنعت بیمه عمر کشور انجام شد. این مصاحبه‌ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند و نهایتاً در مرحله کدگذاری محوری 36 معیار شناسایی گردید. این معیارها در 8 عامل «منابع انسانی و توانمندی‌های اجرایی موجود و موردنیاز»، «محصول»، «بازار هدف و گروه‌های جمعیتی موردنظر»، «قوانین و مقررات و زیرساخت‌های اجرایی»، «قدرت و میزان تهدید رقبا»، «میزان سودآوری فرصت‌های شناسایی‌شده»، «موانع ورود به بازار بیمه عمر»، «ابهام و عدم شفافیت در بازار بیمه عمر» جای گرفتند. معیارهای مذکور در قالب پرسش‌نامه طراحی و بین مدیران بیمه‌های عمر شعب اصلی شرکت‌های بیمه منتخب در شهر تهران پخش و تعداد 87 پرسش‌نامه قابل بررسی جمع‌آوری گردید. پایایی پرسش‌نامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ سنجیده شد که آماره آلفا برابر با 93/0 ارزیابی گردید. در تحلیل داده‌های کمّی از روش تحلیل عاملی استفاده شد که برخی از معیارها حذف و عامل «استراتژی کارآفرینانه» به عامل‌ها اضافه گردید و الگویی بر مبنای 9 عامل طراحی شد. بر اساس نتایج پژوهش، میزان سود‌آوری فرصت‌های شناسایی‌شده، محصول و منابع انسانی و توانمندی‌های اجرایی موجود و موردنیاز، مهم‌ترین عوامل در ارزیابی فرصت‌های کارآفرینی در بیمه‌های عمر هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Conceptual Model for the Assessment of Entrepreneurial Opportunities in Life Insurance

نویسندگان [English]

  • Jahangir Yadollahi Farsi
  • Alireza Daghighi Asli
  • Valiollah Nazmi Sharamin