تحلیل فقهی و حقوقی ماهیت قرارداد بیمه عمر و ادله مشروعیت آن

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

نویسنده

چکیده

قرارداد بیمه عمر به عنوان یک عقد مستقل، تابع قواعد عمومی قراردادها بوده و از موانع فقهی و حقوقی مبری است. فقهای شیعه، قرارداد بیمه عمر را به دلیل شمول عمومات ادله صحت عقود و محصور ندانستن عقود در قالب‌های معین و نیز مبری‌بودن از موانع فقهی از قبیل ربا، قمار، غرر و تعلیق، به عنوان عقدی مشروع و مستقل پذیرفته‌اند، هر چند آنها معتقدند این قرارداد، به‌دلیل انطباق با برخی عقود معین، مانند صلح و هبه معوض و مضاربه، می‌تواند در قالب این عقود نیز منعقد گردد. در این مقاله، به منظور تحلیل ماهیت فقهی و حقوقی قرارداد بیمه عمر، این قرارداد با عقود معین مشابه، تطبق داده ‌شده و استقلال این قرارداد به عنوان عقدی صحیح و مجاز بررسی شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Juridical and Legal Analysis of the Nature of Life Insurance Contract and its Legitimacy Arguments

نویسندگان [English]

  • Mohammad Amin Fard
  • Hakimeh Zardrang Koshki