رابطه توانگری با متغیرهای مالی شرکت های بیمه

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حسابداری، دانشکدۀ اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی (نویسندۀ مسئول)

2 دانشیار گروه حسابداری، دانشکدۀ اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

10.22056/jir.2017.56820.1835

چکیده

اصلی‌ترین موضوعی که پژوهش حاضر با آن مواجه است این است که رابطۀ بین 7 متغیر مالی شرکتهای فعال در صنعت بیمۀ ایران را با حاشیۀ توانگری آنها مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور متغیرهای «عملکرد سرمایهگذاری»، «نسبت نقدینگی»، «حاشیۀ عملیاتی»، «نسبت ترکیبی»، «نسبت خسارت»، «سود بیمه‌گری»، و «اندازۀ شرکت بیمه» را به‌عنوان متغیرهای تبیین‌کنندۀ مالی شرکتهای بیمه مدنظر و رابطۀ آنها با حاشیۀ توانگری مالی مورد بررسی قرار گرفته است. دورۀ زمانی تحقیق 4 ساله (از سال 1390 لغایت 1393)، و جامعۀ آماری آن همۀ شرکتهای فعال در صنعت بیمه تعیین شده است. نمونۀ آماری تحقیق نیز که بر اساس روش غربالگری به دست آمده شامل 17 شرکت و تعداد مشاهدات برابر با 68 شرکت- سال است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های تحقیق با استفاده از روش داده‌های پانلی حاکی از این است که به‌جز «نسبت ترکیبی» سایر متغیرهای مالی رابطۀ معنی‌داری با حاشیۀ توانگری مالی شرکتهای بیمه دارند. به طوری که نسبتهای فوق 24/83 درصد از تغییرات حاشیۀ توانگری مالی شرکتهای بیمه را تبیین میکنند. از این رو با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق می‌توان گفت بین توانگری مالی شرکتهای بیمه با 6 متغیر مالی بررسی‌شده رابطۀ معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Financial Solvency and Financial Variables of Insurance Companies

نویسندگان [English]

  • Ali Motiee 1
  • Ali Esmaeelzadeh 2
  • Azita Jahanshad 2
چکیده [English]

The main aim of this paper is to investigate the relationship between 7 financial variables and financial strength of active insurance companies in Iran. For this reason, financial variables including “investment performance”, “liquidity ratio”, “operating margin”, “composition ratio”, “loss ratio”, “underwriting profit”, and “size of the insurance company” are chosen. The investigation is done from 2011 to 2014. From the population of all active insurance companies, 17 companies are selected by screening which resulted in 68 company-year observations. The results using panel data estimation shows that except for “composition ratio”, other financial variables have significant relationships with the financial solvency margin. The above financial indicators explain 83.24 percent of variation in financial solvency margin. Thus, according to the research results, there is a significant relationship between financial solvency and 6 financial variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Variables
  • Financial Solvency
  • loss ratio
  • Composition Ratio