اندازه‌گیری کارایی شرکتهای بیمۀ منتخب با استفاده از مدلهای دومرحله‌ای همراه با تحلیل پنجره‌ای در تحلیل پوششی داده‌ها

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ریاضی کاربردی، دانشکدۀ علوم ریاضی، دانشگاه علم و صنعت ایران،

2 کارشناسی ارشد رشتۀ ریاضی کاربردی، دانشکدۀ علوم ریاضی، دانشگاه علم و صنعت ایران

3 دانشجوی دکتری رشتۀ ریاضی کاربردی، دانشکدۀ علوم ریاضی، دانشگاه علم و صنعت ایران (نویسندۀ مسئول)،

10.22056/jir.2016.35956.1593

چکیده

در سالهای اخیر، ارزیابی شرکتهای بیمه مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. ارزیابی شرکتهای بیمه نقش مهمی در بهبود عملکرد آنها دارد. یکی از پرکاربردترین روشهای ارزیابی عملکرد، به‌ویژه در سالهای اخیر، تحلیل پوششی داده‌هاست. در این مقاله، تغییرات نرخ کارایی 5 شرکت بیمه‌ای منتخب با توجه به عملکرد آنها در سالهای 1389 تا 1392، با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها همراه با تحلیل پنجره‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به جایگاه فرایندهای دومرحله­ای در مطالعات اخیر و پیشرفت این نوع مدلها در سالهای اخیر، برای بررسی و ارزیابی شرکتهای بیمه از فرایندهای دومرحله‌ای استفاده شده است. مدل دومرحله­ای مورد استفاده در این مطالعه، یکی از جدیدترین مدلهای دومرحله­ای است که اشکالات مدلهای قبلی را برطرف کرده است. برای به دست آوردن اندازه‌های موجود در تحلیل پنجره‌ای از خروجیهای این مدل دومرحله‌ای استفاده شده است. نمرۀ کارایی مرحلۀ اول مربوط به عملکرد در بازاریابی خدمات بیمه‌ای است و نمرۀ کارایی مرحلۀ دوم، سودآوری را نشان می­دهد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهند که در طی سالهای 1389 تا 1392، دلایل ناکارایی شرکتها به وجود ضعف در مرحلۀ دوم مربوط می­شود، یعنی شرکتهای بیمه اغلب در مرحلۀ سودآوری ضعیف عمل می­کنند. برای رفع این مشکل، شرکتهای بیمه باید بتوانند در جهتی گام بردارند که خود را به اندازه‌های میانی بهینه­ای که برای آنها در نظر گرفته می­شود، برسانند. نتایج تحقیق نشان می­دهد که در برخی از واحدها تفاوت زیادی بین اندازۀ میانی بهینۀ به دست آمده از مدل و اندازۀ میانی اولیه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficiency Measurement of Selected Insurance Companies Using Two-Stage DEA Models along with Window Analysis

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Alirezaee 1
  • Zahra Cheraghali 2
  • Fatemeh Rakhshan 3
1 Associate Professor of Mathematical Sciences Department, Iran University of Science and Technology, Tehran, Narmak, Hengam Street.
2 Iran University of Science and Technology
3 Phd student of Mathematical Sciences, Iran University of Science and Technology, Tehran, Narmak, Hengam Street. (Corresponding author),
چکیده [English]

In recent years, evaluation of insurance companies is taken into consideration by many researchers. Evaluation of insurance companies has an important effect on the improvement of their performance. Data envelopment analysis (DEA) is one of the most popular methods of performance assessment. In this paper, two-stage DEA window analysis is used to study the changes in efficiency rates of five insurance companies from 2010 to 2013. Considering the role of two-stage DEA models and their development in recent years, we use one of the newest two-stage processes that has eliminated the drawbacks of earlier models. We employ the outputs of this model for deriving the measures filling the window analysis cells. The first and second stage efficiency scores respectively reflect marketing performance and profitability of the insurance company. The results show that inefficient companies have weak performance in the second stage between 2010 and 2013. To fix this problem, the insurance companies should approach intermediate levels of efficiency. Our findings show that for some companies there is a significant gap between the initial and optimal intermediate measures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Envelopment Analysis
  • Insurance Companies
  • Efficiency
  • two-stage processes
  • Window analysis