حد بهینه پرتفوی سرمایه گذاری شرکت های بیمه شامل دارایی-های ریسکی و غیرریسکی با استفاده از مدل مارکویتز (مطالعه موردی یک شرکت بیمه‌)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

مولف

چکیده

شرکت بیمه مورد مطالعه همه ساله با سپرده گذاری، در اندیشه افزایش اعتبار مالی و ارائه خدمات مطلوب تر به مردم و بیمه گذاران است. دراین‌میان پرداخت خسارات به خسارت‌دیدگان این شرکت سبب می گردد تا مدیران این شرکت همواره به دنبال تعیین و شناسایی حد مناسب و بهینه سپرده گذاری جهت پرداخت خسارات باشند. بدین منظور در پژوهش حاضر به تعیین حد بهینه سبد سرمایه گذاری های ریسکی و غیرریسکی شرکت بیمه مورد مطالعه طی دوره 1389 – 1375 پرداخته شده است. برای تعیین حد بهینه سبد سرمایه‌گذاری از مدل مارکویتز استفاده گردیده است. نتایج مدل مارکویتز نشان داد که حد بهینه سرمایه‌گذاری‌های ریسکی 39% و سرمایه گذاری های بدون ریسک 61% است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimum Portfolio Selection Based on Markowitz Mean-Variance Model: A Case Study of an Insurance Company

نویسندگان [English]

  • Ezzatollah Abbasian
  • Vahid Mahmoudi
  • Sara Armian