خوشه‌بندی و بررسی تطبیقی سند چشم‌انداز، مأموریت سازمانی، و اهداف شرکتهای بیمۀ بین‌المللی و داخلی با رویکرد متن‌کاوی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان

2 دانشجوی دکتری مدیریت سیستم دانشگاه سمنان

چکیده

چشم‌انداز سازمانی، مأموریت سازمانی و هدف سازمان، شاخصهای عمدۀ جهت‌گیری سازمان محسوب می‌شوند. در این تحقیق با به­کارگیری تکنیک نوین متن­کاوی و ترکیب آن با روش خوشه­بندی k- میانگین،متن سند چشم‌انداز، مأموریت سازمانی، و اهداف ۳۹ شرکت بیمۀ بین‌المللی موجود در لیست ۵۰۰ شرکت برتر دنیا و ۱۸ شرکت بیمۀ داخلی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که شرکتهای بین­المللی با مفاهیمی چون امنیت مالی، ارزش، خدمات، محصول- خدمت، و کیفیت در قالب ۴ خوشه و شرکتهای داخلی با مفاهیمی چون حرفه­ای، آرامش، سودآوری- مالی، و ارائۀ خدمات در قالب ۴ خوشه تقسیم‌بندی می­شوند. درنهایت شرکتهای بین‌المللی در مواردی با شرکتهای داخلی هم­راستا هستند و در موارد فراوانی نوع دیدگاه شرکتهای داخلی و بین­المللی به این سندها و واژه­های به­کاررفته در آنها متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Clustering and Comparative Study of Organizational Vision, Mission and Goals Statements of International Insurance Companies with Iranian Insurance Companies Using Text Mining

نویسنده [English]

  • Mohsen Shafiei Nikabadi 1
1 Assistant Professor of Industrial Management Department, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University
چکیده [English]

Organizational vision and mission statements and goals are major indices for the orientation of an organization. In this study, using modern text mining techniques combined with K-means clustering techniques, the vision, mission and goals of 39 international insurance companies (top 500 companies of the world list) and 18 Iranian insurance companies have been analyzed. The results indicate that the international companies and Iranian companies can be classified into four clusters, including financial security, value, service, product-service, quality for the former groupand  professionalism, peace of mind, profitability (financial) and services providing for the latter group. Finally, the international companies are aligned with the domestic companies in some issues. However, in many issues the type of perspective to these documents and their wording is different

کلیدواژه‌ها [English]

  • vision
  • Organizational Mission
  • Clustering
  • Text Mining
  • k-means