آثار توسعه‌ای بیمۀ زندگی از منظر سرمایۀ اجتماعی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

2 استاد دانشکدۀ اقتصاد، دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری اقتصاد نفت و گاز، بازارها و مالیه، دانشکدۀ اقتصاد، دانشگاه علامۀ طباطبایی

چکیده

مطالعات متعددی در خصوص رابطۀ بین بیمۀ زندگی و رشد اقتصادی، مبتنی بر نگرشهای اقتصادی مرسوم و در چارچوب الگوهای کلان رشد اقتصادی صورت پذیرفته است، ولی کمتر به جنبه‌های توسعه‌ای آن توجه شده است. تحقیق حاضر می‌کوشد تا اثرات توسعه‌ای بیمۀ زندگی را از منظر سرمایۀ اجتماعی تبیین و تحلیل کند. برای این منظور روابط علی بین سرانۀ بیمۀ زندگی و سرمایۀ اجتماعی برای دو گروه منتخب از کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه با استفاده از الگوریتم تکاملی و غیرخطی GMDH در چارچوب ساختار شبکۀ عصبی بررسی شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که یک علیت غیرخطی دوطرفه بین سرمایۀ اجتماعی و سرانۀ بیمۀ زندگی در کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد، در حالی که، علیتی یکطرفه از سرانۀ بیمۀ زندگی به سرمایۀ اجتماعی در کشورهای منتخب درحال‌توسعه برقرار است. لذا، سرانۀ بیمۀ زندگی تأثیر به مراتب قوی‌تری بر سرمایۀ اجتماعی برای هر دو گروه کشورها دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development Effects of Life Insurance from the Social Capital viewpoint

نویسندگان [English]

  • Hoda Zobeiriy 1
  • Mahmoud Motevaseli 2
  • Mehdi Ahrari 3