اولویت‌بندی سیستم‌های مختلف نظارت بر توانگری شرکت‌های بیمه با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

2 دانشجوی دکتری مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناس ‌ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

تاکنون در جهان سیستم‌های مختلف ارزیابی توانگری شرکت‌های بیمه بااستفاده از متدولوژی‌های مختلف طراحی و پیاده‌سازی شده است.  لذا این سیستم‌ها نقاط قوت و ضعف به‌خصوصی دارند. در این مقاله با استفاده از معیار‌های شناسایی‌شده از ادبیات موضوع و از طریق متدولوژی فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، سیستم نظارت مالی در صنعت بیمه ایران با سه سیستم دیگر نظارت بر توانگری ارزیابی و مقایسه شده است. نتایج حاصل از ارزیابی چهار سیستم مذکور بر مبنای 11 معیار انتخاب‌شده نشان‌دهنده آن است که سیستم نظارت بر توانگری پیشنهادی بیمه مرکزی نسبت به سیستم‌های دیگر مزیتی ندارد

کلیدواژه‌ها