عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه عمر در ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

چکیده

بیمه از ابزارهای مهم و اساسی در دنیای متمدن امروزی است که نقش بسزایی در کاهش ریسک و تأمین امنیت مالی و ذهنی و درنهایت ایجاد بسترهای لازم برای توسعة اقتصادی کشور دارد. هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای بیمة عمر در ایران، طی سال‌های (1388 - 1358) است. عوامل مؤثر بر تقاضای بیمة عمر در ایران تابعی از درآمد سرانة واقعی، نرخ پس انداز، نرخ تورم و نرخ باسوادی درنظرگرفته‌شده‌است. برای برآورد مدل از روش اقتصادسنجی مدل خودبازگشت ‌برداری استفاده شده است و براساس نتایج به‌دست‌آمده، متغیرهای درآمد سرانه و نرخ پس‌انداز با تقاضای بیمة عمر رابطه معنی‌دار و مثبتی دارند. متغیر نرخ تورم با تقاضای بیمة عمر رابطه معنی‌دار و منفی دارد. اما بین متغیر نرخ باسوادی و تقاضای بیمة عمر رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها