بررسی رابطه بیمه‌های دریایی (کشتی و باربری) با رشد اقتصادی ایران بااستفاده از الگوی خودتوضیح برداری

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

چکیده

پیشرفت بیمه‌های دریایی در یک کشور می‌تواند منجر به حفظ ثروت ملی و تشکیل پس‌اندازهای بزرگ شود و از طرفی ارتباط متقابل با رشد و توسعة اقتصادی، افزایش مبادلات و توسعة سرمایه‌گذاری هر کشور دارد. در واقع صنعت بیمه، باتوجه به نقش آن به‌عنوان یک نهاد سرمایه‌گذار و تعهدش در جبران خسارت، می‌تواند بر فعالیت‌های اقتصاد کلان و نیز در رشد اقتصادی هر کشور تأثیر بسزایی داشته باشد. در این مقاله به بررسی اثر حق‌بیمه‌های عایدشده از بیمه‌های دریایی (بیمه‌های کشتی و باربری) برای دوره زمانی 1387-1350 پرداخته و نتایج و تأثیر این بازار را بر رشد اقتصادی کشور بررسی می‌کنیم. ضرایب متغیر‌های حق‌بیمة باربری و کشتی حاکی از اثر مثبت و معنی‌دار این متغیر‌ها بر روی تولید ناخالص داخلی یا تابع رشد اقتصادی است. همچنین آزمون ثبات روی متغیرهای این تابع صورت گرفته که نتایج این آزمون‌ها حاکی از آن است که تابع مورد بحث در بلندمدت دارای ثبات ساختاری است.

کلیدواژه‌ها