‌ارائة راهکاری برای تعرفه‌گذاری پویا در صنعت بیمه با استفاده از تکنیک داده‌کاوی (مورد مطالعه: بیمة شخص ثالث)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور

چکیده

بیمه‌نامة شخص ثالث بیشترین سهم از بازار بیمة کشور را دارا می‌باشد و فرصت مناسبی برای کاوش اطلاعات و استخراج الگوهای ناشناخته جهت تصمیمات کلان در صنعت بیمه را فراهم می‌نماید. در حال حاضر حق بیمه با کمترین توجه به عوامل ریسک بیمه‌گذاران محاسبه می‌گردد، که موجب زیانده شدن بیمه‌نامة شخص ثالث برای شرکت‌های بیمه و نارضایتی بیمه‌گذاران از خدمات شرکت‌های بیمه گردیده است. بدین منظور در این پژوهش، اطلاعات خودرویی، سوابق بیمه‌ای و ویژگی‌های بیمه‌گذاران در بیش از 30 میلیون بیمه‌نامه و ۷/۲ میلیون خسارت جمع‌آوری و استانداردسازی شده و در داده‌انبار ذخیره گردید. برای استانداردسازی داده‌های خودرویی با بانک اطلاعاتی نیروی انتظامی و اطلاعات هویتی بیمه‌گذاران با استفاده از داده‌های سازمان ثبت احوال کشور، اعتبارسنجی و تکمیل گردیده است. سپس ساختار کاوشی طراحی و با استفاده از سه الگوریتم خوشه‌بندی، شبکة عصبی و درخت تصمیم و داده‌های آموزشی مورد آموزش قرار گرفت. در نهایت مدل‌ها با استفاده از داده‌های آزمایشی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج به‌دست‌آمده از مدل‌ها با استفاده از ماتریس آشفتگی و نسبت خسارت، مورد اعتبارسنجی قرار گرفتند، که نتایج به‌دست‌آمده نشان‌دهندة امکان استفاده از روش ارائه‌شده در تعرفه‌گذاری پویا در خصوص بیمة شخص ثالث به‌صورتی کارآمد را نشان می‌دهد، به‌نحوی که نسبت خسارت، کاهش می‌یابد و ماتریس آشفتگی، صحت ارزیابی را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dynamic Tariffing in Insurance Industry With Data Mining Method (Case Study: Third Person Car Insurance)

نویسندگان [English]

  • Davood Karim Zadehgan Moghaddam 1
  • Majid Behrvan 2