تحلیل رابطۀ بین شاخص قیمت سهام صنعت بیمۀ کشور با شاخص قیمت سایر صنایع در بورس (رویکرد CCC-GARCH و GJR-GARCH)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

این تحقیق به تعیین تأثیر‌پذیری شاخص قیمت سهام صنعت بیمۀ کشور از شاخص قیمت سایر صنایع در بورس می‌‌پردازد. روش تحلیل تحقیق، استفاده از مدل‌‌های CCC-GARCHو GJR-GARCH دو متغیره است؛ که با روش حداکثر درست‌نمایی پارامتر‌های مدل با نرم‌افزار R3.0.2 برآورد می‌‌شود. نتایج برآورد مدل، وجود رقابت بین صنایع در جذب سرمایۀ سرمایه‌گذاران بازار سرمایه را تأیید می‌کند و نشان می‌دهد که بازده سهام صنعت بیمه و بازده سهام سایر صنایع در بورس تأثیر منفی بر یکدیگر دارند. تلاطم بازده سهام صنعت بیمه به علت ماهیت ریسکی فعالیت‌‌های آن، بیشتر از تلاطم بازده دیگر صنایع بورس است. همبستگی تلاطم بازده سهام صنعت بیمه با دیگر صنایع بورس ضعیف و در حدود 07/0 است. شوک‌‌های بازار و خبر‌های بد در بورس تأثیری بر تلاطم بازده سهام صنعت بیمه ندارند، ولی تلاطم بازده سایر صنایع بورس را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing Relationship between Stock Price Index of Iranian Insurance Industry and Stock Price Index of other Industries in Stock Market (CCC-GARCH and GJR-GARCH Approach)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Nabi Shahiki Tash 1
  • Mohammad Mirbagherijam 2