‌نحوه اثرگذاری تخفیف‌ها بر ترکیب پرتفوی ریسک رشته بیمه شخص ثالث

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 راهبر میز داده کاوی، پژوهشکده بیمه، تهران، ایران. (نویسنده مسئول).

2 عضو هیأت علمی پژوهشکده بیمه، تهران، ایران.

10.22056/jir.2021.265697.2841

چکیده

هدف: ‌نرخ حق بیمه‌ها در صنعت بیمه کشور همچنان تحت فشار رقابتی بیمه‌گران، برای ارائه نرخ‌های حق بیمه پائین‌تر قرار دارد. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف بررسی نحوه اثرگذاری تخفیف‌های ارائه شده بیشتر به حق بیمه‌های رشته بیمه شخص ثالث ‌بر نرخ خسارت‌های این رشته بیمه­ای انجام شده است. 
روش‌شناسی: به ‌منظور دستیابی به هدف پژوهش، ‌از داده‌های رشته بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری یک شرکت بیمه طی 6 سال استفاده شد. اما، ‌چون ‌داده‌های ‌‌نرخ تخفیف‌ها بسیار پراکنده بود، ‌از این داده­ها اعداد فازی ساخته‌ شد و ‌رتبه‌بندی گردید تا مشخص شود نرخ خسارت‌ها در چه سالی بیشتر بوده است.
یافته‌ها: نتایج ‌نشان داد با ارائه تخفیف‌های بیشتر، ریسک‌های پرخطرتری جذب شده‌اند. دیگر این که در مقایسه با سایر انواع خودرو، تخفیف‌ها برای خودروهای اتوکار از جذابیت کمتری برخوردار بوده‌ و این نوع خودروها نسبت خسارت پایین‌تری ‌داشته­اند. همچنین، افزایش نرخ تخفیف‌ها در گذر زمان به جذب تعداد مشتریان بیشتر منجر شده است. 
نتیجه­گیری: ارائه تخفیف‌های بیشتر به نرخ حق بیمه‌های شخص ثالث بر افزایش نسبت‌ خسارت‌ها اثر معناداری دارد ‌و استراتژی کاهش نرخ حق‌بیمه‌ها علاوه‌بر کاهش دریافتی شرکت از محل حق‌بیمه‌ها، سبب افزایش نسبت خسارت‌ها به دلیل جذب ریسک­های پرخطرتر ‌می‌شود.
 
طبقه‌بندی موضوعی: ‌C10, E30, G22.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Discount Effects on the Composition of the Risk Portfolio of the Third-Party Vehicle Insurance

نویسندگان [English]

  • mahnaz manteghipour 1
  • Mahbubeh aalaei 2
1 Data mining desk leader, Insurance Research Center, Tehran, Iran. (Corresponding Author). manteqipour@irc.ac.ir.
2 Assistant Professor, Insurance Research Center, Tehran, Iran. aalaei@irc.ac.ir
چکیده [English]

Objective: Some Iranian insurance companies issue third-party insurance policies at lower rates to attract more premiums and a larger portfolio, and therefore offer higher discounts. In this article, we are looking for the answer to the question of how the insurance premiums affect the claim rates.
Methodology: The effect of vehicle third party insurance discount rates was examined using the data of an insurance company during 6 years. The discount rate was very scattered in the data. Therefore, it was necessary to use a method to determine in which year the claims rate was higher to study how the discounts affect the claims rate. Hence, we have constructed fuzzy numbers using the discount rate quarters and have ranked these numbers using the appropriate method.
Findings: The results show that the more premium discounts, the riskier risks are gathered. Also, more discounts for auto cars have been less attractive and this type of car has a lower loss ratio.
Conclusions: Overall, the result of this study shows that the premium reduction strategy, in addition to reducing the company's income from insurance premiums, leads to an increase in the loss ratio due to the issuance riskier policies.
JEL Classification: C10, E30, G22

کلیدواژه‌ها [English]

  • Third party vehicle insurance
  • loss ratio
  • Discount Rate
  • atonement rate
  • Fuzzy Numbers
  • risk