شناسایی و آزمون متغیرهای موثر و متأثر از جانشین پروری در یک شرکت بیمه‌ای

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

10.22056/jir.2021.261962.2835

چکیده

هدف: ‌این پژوهش با هدف شناسایی و آزمون متغیرهای مؤثر و متأثر از جانشین پروری در یک شرکت بیمه‌ای انجام شده است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از روش آمیخته با رویکرد توصیفی اکتشافی استفاده نموده است. جامعه آماری تحقیق در مرحله کیفی از خبرگان دانشگاهی و ‌صنعت بیمه و در مرحله کمّی از کارکنان شاغل در شعب شرکت بیمه‌ای مورد مطالعه در استان‌های اصفهان و تهران تشکیل شده ‌بود. نمونه آماری در بخش کیفی با رویکرد هدفمند قضاوتی به تعداد 21 نفر و در بخش کمی به روش طبقه­ ای تصادفی به تعداد 458 نفر تعیین گردید. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در مرحله کیفی مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و در مرحله کمی پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن به تأیید رسید.
یافته‌ها: نتایج نشان داد عوامل مؤثر بر جانشین‌پروری را در قالب سه دسته ‌عوامل فردی، سازمانی و محیطی می‌توان طبقه‌بندی نمود. به‌علاوه، استقرار نظام جانشین‌پروری در شرکت بیمه‌ای منتخب دارای پیامدهای فردی، سازمانی و محیطی است.
نتیجه‌گیری: ‌عواملی چون نیاز به دیده شدن و مفید بودن، نگرش کارکنان به مدیریت آینده سازمان، ارتقای سطح بهره‌وری کارکنان بیمه، وجود استانداردهای منابع انسانی و الزامات محیط رقابتی بر جانشین پروری تأثیر دارد. استقرار نظام جانشین‌پروری نیز ‌به توسعه دانش و مهارت‌های فردی، افزایش اعتماد به ‌نفس کارکنان، بهره‌گیری از طیف وسیع استعدادها، تشکیل خزانه مهارت، شناسایی افراد کلیدی و مستعد برای پست‌های مدیریتی و غیره منجر می‌شود. ضمناً مسیر ارتقاء شغلی در راستای جانشین‌پروری و تدوین راهکارهای جذب و نگهداشت سرمایه انسانی تحت عنوان عوامل میانجی بر جانشین‌پروری تأثیر دارند.
 
طبقهبندی موضوعی: ‌‌J24 ,‌G22‌ ,‌M51 ,‌M54‌.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Testing of Effective and Affected Variables of Succession Breeding in an Insurance Company

نویسندگان [English]

  • MSaeinik Gholamaliyan
  • Ali Safari
  • Mohammad Hosain Moshref Javadi
  • Hadi Teimouri