راهبردهای مطلوب توسعه بیمه محصولات کشاورزی در بین کشاورزان خرده مالک (مطالعه موردی: دهستان تبادکان شهرستان مشهد)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

10.22056/jir.2021.256084.2813

چکیده

هدف: کشاورزان خرده مالک در مواجه با حوادث زیان­بار طبیعی بسیار آسیب­پذیر هستند و بیمه محصولات کشاورزی ابزاری برای مدیریت ریسک و حمایت از آنان در برابر مخاطرات است که می­تواند حیات تولید زراعی را در کشور تضمین کند. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف شناسایی و اولویت‌بندی راهبردهای مطلوب توسعه بیمه محصولات کشاورزی انجام شده است.
روش‌شناسی: این تحقیقبه لحاظ روش از نوع ‌توصیفی- تحلیلی و ‌از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی- توسعه‌ای است. نمونه آماری مورد مطالعه شامل 160 نفر از کشاورزان بیمه­شده و ‌بیمه­نشده بود. همچنین، از پرسشنامه برای گردآوری داده­ها استفاده شد و‌ داده­های گردآوری شده با دو ابزار مدیریت استراتژیک SWOT و QSPM تجزیه­وتحلیل شدند.
یافته­ها: نتایج نشان داد استراتژی‌های «تدافعی»، ‌استراتژی‌های بهینه برای گسترش بیمه کشاورزی در بین کشاورزان خرده مالک‌ است. همچنین، به کمک ماتریس برنامه‌ریزی استراتژیک کمی، راهبرد کانونی «تبیین علمی موانع توسعه بیمه کشاورزی و تقویت تحقیقات علمی درخصوص عوامل موثر بر پذیرش بیمه از سوی بهره‌برداران خرده مالک» با امتیاز 5/4 معرفی گردید.
نتیجه‌گیری: ‌با استفاده از راهبردهای ارائه شده و عمل به پیشنهادهای اجرایی این ‌پژوهش می­توان در جهت کاهش نقاط ضعف ‌و جلوگیری از تهدیدها عمل نمود و بیمه محصولات کشاورزی در میان کشاورزان خرده مالک را توسعه داد.
 
طبقه‌بندی موضوعی:G22,‌ R51 ,‌Q10.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimal strategies for developing agricultural insurance among Smallholder farmers

نویسندگان [English]

  • MARYAM GHASEMI
  • alireza davarzani