شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای ارزیابی فرصت‌های کارآفرینی در صنعت بیمه (مطالعه موردی: بیمه پارسیان)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

10.22056/jir.2021.249385.2794

چکیده

هدف: ‌دستیابی به مزیت رقابتی در ‌صنعت بیمه مستلزم نوآوری و کارآفرینی است و شناسایی فرصت؛ جوهره و نقطه شروع کارآفرینی محسوب می ­شود که ارزیابی آن ‌رابطه میان کشف فرصت و بهره­ برداری از آن را تسهیل می‌­کند. بنابراین، تحقیق حاضر با هدف ‌شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای ارزیابی فرصت ­های کارآفرینی در صنعت بیمه انجام شده است.
روش­ شناسی: این پژوهش به روش توصیفی-‌پیمایشی انجام شده است. برای این منظور، ابتدا با استفاده از پرسشنامه محقق­ساخته و نظرسنجی از خبرگان، معیارهای ارزیابی فرصت مستخر‌ج ‌از پیشینه تحقیق غربالگری شد و با انجام آزمون میانگین و به‌وسیله نرم­افزار SPSS تحلیل گردید. سپس، وزن معیارها با ‌پرسشنامه بهترین-بدترین و نرم­افزار LINGO تعیین شد. جامعه آماری اول شامل 31 نفر از اساتید دانشگاه و خبرگان صنعت بیمه و جامعه­آماری دوم شامل 8 نفر از مدیران شرکت بیمه پارسیان بودند. روایی پرسشنامه­ها نیز توسط ‌اساتید دانشگاه و خبرگان صنعت مورد تأیید قرار گرفت. ‌پایایی پرسشنامه اول با آلفای کرونباخ 841/0 و پایایی پرسشنامه دوم با نرخ ناسازگاری 0427/0 تأیید شد.
یافته­ ها: مهم­ترین معیارهای ارزیابی فرصت کارآفرینی در صنعت بیمه به ترتیب اهمیت شامل منابع پروژه، میزان سرمایه‏ گذاری منابع، نیاز بازار، حاشیه سود، سطح رقابت، مطلوبیت و جذابیت فرصت، وجود فرصت­ های بالقوه دیگر و موانع کم برای ورود است.
نتیجه ­گیری: شرکت­ های بیمه با تأکید بر معیارهای شناسایی شده، ‌ضمن ارزیابی فرصت­ های کارآفرینی در صنعت، می­توانند تصمیمات صحیحی درباره چگونگی بهره ­برداری از فرصت­ ها ‌اتخاذ کنند تا با کسب مزیت رقابتی، سبب رشد و توسعه اقتصادی کشور شوند.
 
طبقه­بندی موضوعی: G22، L26، C81.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing the criteria for evaluating Entrepreneurial Opportunities in the Insurance Industry

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Marzieh Rashidifard
  • saeed safari
  • Amin Habibirad