شناسایی و تبیین ارزش‌های فرهنگ سازمانی جانشین‌پرور در صنعت بیمه ایران‌

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

10.22056/jir.2021.245525.2778

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف اکتشاف و تبیین ارزش­ های فرهنگی پشتیبان برنامه­ های جانشین ­پروری در صنعت بیمه ایران صورت گرفته است.
روش‌شناسی: ‌این پژوهش به روش­ آمیخته و با رویکرد توصیفی-اکتشافی صورت گرفته است. جامعه آماری آن در مرحله کیفی شامل خبرگان دانشگاهی و صنعت بیمه و در مرحله کمی شامل کلیه کارکنان شعب مرکزی شرکت­ های بیمه است. نمونه آماری ‌بخش کیفی با رویکرد هدفمند قضاوتی به تعداد 13 نفر به حد اشباع رسید. حجم نمونه در بخش کمی نیز به روش طبقه ­ای تصادفی به تعداد 284 نفر تعیین شد. در مرحله کیفی از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با خبرگان و در مرحله کمی از پرسشنامه 43 سوالی محقق‌ساخته برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد ‌که روایی آن به روش صوری و محتوایی و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ (878/0) تأیید گردید. در نهایت، داده‌های کیفی به روش تحلیل مضمون و داده­ های کمی به روش تحلیل عامل تأییدی در نرم افزار Amos 21 تجزیه و تحلیل شده است.
یافته‌ها: نتایج نشان داد ارزش ­های فرهنگی پشتیبان برنامه ­های جانشین­ پروری شامل ارزش ­های سازمانی، حرف ه­ای و فردی هستند. در بین ارزش­ های فرهنگی، ارزش­ های حرفه­ ای ‌با بار عاملی 715/0‌ بیشترین و ارزش ­های سازمانی ‌با بار عاملی 505/0‌ کمترین حمایت را از مدل اندازه ­گیری داشته ­اند.
نتیجه‌گیری: در بیانیه ارزشی صنعت بیمه باید ‌ارزش­ های سازمانی ‌‌لحاظ گردد و بر پایبندی به آنان در شرکت ­های بیمه ­ای تأکید شود. همچنین، از انگیزاننده ­های مناسب برای اعمال ‌ارزش ­های حرف ه­ای ‌در بین کارکنان و مدیران شرکت­ های بیمه­ ای ‌استفاده گردد. ‌جهت افزایش پایبندی به ‌ارزش ­های فردی نیز از آن ها ‌به‌عنوان معیار ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت ­های بیمه­ ای و پرداخت حقوق و مزایا، پاداش­ ها و مشوق ­ها به آن ها استفاده شود.
 
طبقه‌بندی موضوعی: ‌J24, M51, M54.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Values of Succession Planning Culture in the Iranian Insurance Industry

نویسندگان [English]

  • Shahin Tayar
  • sayyed mohsen allameh
  • seyed ali siadat