تأثیر ویژگی‌های شخصیتی برند بر وفاداری به برند با توجه به نقش میانجی سازگاری و رضایت مشتری در بیمه ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

10.22056/jir.2021.244053.2774

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر ویژگی‌های شخصیتی برند بر وفاداری به برند با توجه به نقش میانجی سازگاری و رضایت مشتری در بیمه ایران شهرستان گرگان انجام شده است.
روش‌شناسی: این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی است که به صورت توصیفی‌-‌پیمایشی اجرا شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مشتریان بیمه ایران ‌شهرستان گرگان به تعداد نامعین بود که حجم نمونه مطابق جدول کرجسی و مورگان به تعداد 384 نفر تعیین شد و برای نمونه‌گیری از روش ‌تصادفی ساده استفاده شد. تحلیل داده‌ها نیز با روش معادلات ساختاری و به­ وسیله نرم افزار لیزرل انجام شد.
یافته‌ها: نتایج ‌نشان داد ‌ویژگی‌های شخصیتی برند بر سازگاری، رضایت مشتری و وفاداری به برند در بیمه ایران تأثیر دارد. همچنین، سازگاری بر وفاداری به برند و رضایت مشتری در بیمه ایران تأثیر دارد. در نهایت این که رضایت مشتری بر وفاداری به برند در بیمه ایران تأثیر دارد.
نتیجه‌گیری:امروزه شرکت‌ها به دنبال حفظ مشتریان هستند و تصویری که از شخصیت برند در ذهن مشتریان نقش می‌بندد از سازه‌های برجسته در شکل‌گیری وفاداری به برند ‌است. بنابراین، با توجه به نتایج می‌توان گفت که ویژگی‌های شخصیتی برند از طریق سازگاری و رضایت مشتری باعث بهبود وفاداری به برند می‌شود.
 
طبقه بندی موضوعی: M31, M39, M37, M20.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of brand personality traits on brand loyalty with regard to the mediating role of compatibility and customer satisfaction in Iran Insurance

نویسندگان [English]

  • Hamid rezaei
  • mahsa zamani