‌نقش حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک جامع شرکت های بیمه در ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

10.22056/jir.2021.225992.2710

چکیده

هدف‌: ‌این پژوهش با هدف بررسی نقش حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک جامع در شرکت ­های بیمه کشور انجام شده است.
روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف ‌کاربردی، از نظر اجراء ‌توصیفی و از نظر جمع‌آوری داده ­ها پیمایشی است که از ‌ابزار پرسشنامه­ استفاده نموده که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل ‌350 نفر از مدیران ارشد واحد­های امور مالی، حسابرسی داخلی و ریسک شرکت­ های بیمه بود که تعداد 138 نفر با استفاده از فرمول کوکران به­ عنوان حجم نمونه تعیین شد.‌ داده­ های جمع ­آوری شده نیز در نرم افزار اکسل طبقه بندی و با نرم افزار اس‌پی‌اس‌اس تحلیل شده است.
یافته ­ها: نتایج نشان داد ‌حسابرسی داخلی بر مدیریت ریسک جامع شرکت­ های بیمه در ایران تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین، متغیر­های کنترلی حمایت مدیران ارشد، آموزش و فرهنگ سازمانی نیز ‌بر مدیریت ریسک جامع تأثیر معنا­­داری دارند. اما، متغیر فناوری فاقد تأثیر معنا­­داری بر مدیریت ریسک جامع در شرکت ­های بیمه است.
نتیجه‌گیری: ‌از دیدگاه افراد حرف ه­ای ‌حسابرسی داخلی بر ‌مدیریت ریسک جامع در شرکت­ های بیمه کشور تأثیر مثبت و معناداری دارد که ‌‌باید در ‌شرکت­ های یادشده مورد توجه قرار گیرد.
 
طبقه ­بندی موضوعی: G24، G34‌، G22.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of internal auditing in enterprise risk management (ERM): Insurance companies in Iran

نویسندگان [English]

  • majid rezakhani
  • fatemeh dadbeh