مبنای تعهد دارنده و بیمه‌گر خودرو در قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

10.22056/jir.2021.220693.2689

چکیده

هدف: ‌این تحقیق با هدف یافتن نظریه مناسب برای تحلیل رابطه میان مسئولیت دارنده و بیمه‌گر در قانون بیمه اجباری ‌شخص ثالث ‌مصوب 1395 انجام شده که مسئولیت دارنده را تنها محدود به بیمه نمودن وسیله نقلیه نموده ‌و بیمه‌گر را مسئول هر نوع خسارت ناشی از وسیله نقلیه می‌داند.
روش‌شناسی: این تحقیق بر اساس چگونگی به ­دست آوردن داده‌های مورد نیاز ‌از نوع توصیفی-تحلیلی است که به روش ‌کتابخانه‌ای و بر مبنای متغیر کیفی انجام شده است.
یافته‌ها: با توجه به ساختار قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، نمی‌توان میان مسئولیت دارنده به‌عنوان بیمه‌گذار و بیمه‌گر رابطه‌ای منطقی برقرار نمود. زیرا، در مواردی مانند بروز حادثه در اثر قوه قاهره و حوادث غیرمترقبه، ایراد خسارت توسط سارق و عدم دخالت و تقصیر دارنده یا راننده که ‌هیچ مسئولیتی جهت جبران خسارت ‌ندارد،‌ به موجب قانون بیمه‌گر مکلف به جبران خسارت است. با این حال امکان تئوریزه کردن مبنای مسئولیت بیمه‌گر وجود دارد.
نتیجه‌گیری: برای یافتن رابطه میان مسئولیت دارنده و بیمه‌گر، نباید مبنای مسئولیت بیمه‌گر را مسئولیت دارنده فرض نمود. بلکه باید با تکیه بر تئوری‌هایی چون «عدالت توزیعی» و «رابطه مسئولیت بیمه‌گر با خسارات ناشی از وسیله نقلیه» حکم قانون را در راستای جبران خسارت زیان‌دیده به هر طریق حتی زمانی که دارنده مسئول نباشد، پذیرفت و رابطه تبعیت بین مسئولیت بیمه‌گذار و بیمه‌گر را مقطوع دانست.
 
طبقه‌بندی موضوعی: K13, K29, K39‌.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

THE BASIS of OWNER'S ANDINSURER'S OBLIGATIOIN IN 2016 COMPULSORY INSURANCE TO LOSSES TO THIRD-PARTY

نویسندگان [English]

  • ُSeyed Ali Asghar Rahimi
  • Davood Mohebbi Anjadani