بررسی اثر رژیم‌های ریسک‌ سیاسی، اقتصادی و مالی در ‏تقاضای ‏بیمه‌های زندگی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

10.22056/jir.2021.168010.2459

چکیده

هدف: ‌این پژوهش با هدف ارزیابی ‏اثر رژیم‌های مختلف ریسک‌های کلان سیاسی، اقتصادی و مالی به‌عنوان متغیرهای ‏انتقال مبتنی بر شاخص ‏راهنمای بین‌المللی ریسک بین‌کشوری‌ ‎در تاثیرگذاری ‏متغیرهای تولید ناخالص داخلی، امید به زندگی، بیکاری، تورم، نرخ ثبت نام ‏‏‏(باسوادی) و درجه شهرنشینی بر تقاضای بیمه‌های زندگی در کشورهای منتخب خاورمیانه طی دوره 2017-1990 ‌انجام شده است.
روش‌شناسی: با توجه به نظریه مطلوبیت انتظاری در شرایط نااطمینانی فون‌نیومن و مورگنشترن (1947) که توسط یاری (1965) و سپس لوئیس (1989) بسط داده شده، در این تحقیق از مدل رگرسیون پانل انتقال ملایم آستانه‌ای با تابع انتقال لاجیت برای بررسی موضوع و دستیابی به هدف تحقیق استفاده شده است.
یافته‌ها: حد آستانه در مدل با ریسک سیاسی، اقتصادی و مالی به ترتیب 72/73، 00/30 و 2/29 برآورد شد. ‌سرعت انتقال بین دو رژیم نیز در هر سه مدل 07/60، 3685/0 و 049/0 برآورد گردید. بنابراین، بالاترین سرعت انتقال مربوط به تابع انتقال ریسک سیاسی است که منجر به شکست منحنی لاجیت انتقال و رویه سه بعدی شد. کمترین سرعت انتقال نیز مربوط به ریسک مالی است که منجر به انحنای بسیار کم تابع انتقال لاجیت شد.
نتیجه‌گیری: نتایج برآوردی ‌مدل­ های سه ­گانه تحقیق نشان داد ‌نرخ بهره حقیقی دارای اثر آستانه‌ای و تأثیر معنی‌داری نیست‌ که دلیل آن می‌تواند عدم توسعه مالی بازارهای مالی، دخالت در بازار پول و سیستم بانکی و تعیین دستوری نرخ بهره در کشورهای منتخب باشد. در رژیم با ریسک مالی کمتر حساسیت تقاضای بیمه‌های زندگی به نرخ تورم کمتر است و بیمه زندگی به‌عنوان یک دارایی با بازدهی بلندمدت شناخته می‌‌شود. تولید ناخالص داخلی و امید به زندگی نیز در هر سه مدل دارای اثر آستانه‌ای هستند. در رژیم با ریسک سیاسی و مالی کمتر، حساسیت تقاضای بیمه زندگی نسبت به شهرنشینی بیشتر است. نرخ باسوادی نیز در رژیم با ریسک مالی کمتر، تأثیر جزئی بیشتری بر تقاضای بیمه زندگی دارد.
 
طبقه‌بندی موضوعی:‌‌.O16, C23, G22, I13

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of political, economic and financial risk regimes in life insurance demand

نویسندگان [English]

  • hamid asayesh
  • seyed parviz jalili