بررسی اثر رژیم‌های ریسک‌ سیاسی، اقتصادی و مالی در ‏تقاضای ‏بیمه‌های زندگی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت ا.. بروجردی(ره). (نویسنده مسئول).

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت ا.. بروجردی(ره) لرستان، بروجرد.‌

10.22056/jir.2021.168010.2459

چکیده

هدف: ‌این پژوهش با هدف ارزیابی ‏اثر رژیم‌های مختلف ریسک‌های کلان سیاسی، اقتصادی و مالی به‌عنوان متغیرهای ‏انتقال مبتنی بر شاخص ‏راهنمای بین‌المللی ریسک بین‌کشوری‌ ‎در تاثیرگذاری ‏متغیرهای تولید ناخالص داخلی، امید به زندگی، بیکاری، تورم، نرخ ثبت نام ‏‏‏(باسوادی) و درجه شهرنشینی بر تقاضای بیمه‌های زندگی در کشورهای منتخب خاورمیانه طی دوره 2017-1990 ‌انجام شده است.
روش‌شناسی: با توجه به نظریه مطلوبیت انتظاری در شرایط نااطمینانی فون‌نیومن و مورگنشترن (1947) که توسط یاری (1965) و سپس لوئیس (1989) بسط داده شده، در این تحقیق از مدل رگرسیون پانل انتقال ملایم آستانه‌ای با تابع انتقال لاجیت برای بررسی موضوع و دستیابی به هدف تحقیق استفاده شده است.
یافته‌ها: حد آستانه در مدل با ریسک سیاسی، اقتصادی و مالی به ترتیب 72/73، 00/30 و 2/29 برآورد شد. ‌سرعت انتقال بین دو رژیم نیز در هر سه مدل 07/60، 3685/0 و 049/0 برآورد گردید. بنابراین، بالاترین سرعت انتقال مربوط به تابع انتقال ریسک سیاسی است که منجر به شکست منحنی لاجیت انتقال و رویه سه بعدی شد. کمترین سرعت انتقال نیز مربوط به ریسک مالی است که منجر به انحنای بسیار کم تابع انتقال لاجیت شد.
نتیجه‌گیری: نتایج برآوردی ‌مدل­ های سه ­گانه تحقیق نشان داد ‌نرخ بهره حقیقی دارای اثر آستانه‌ای و تأثیر معنی‌داری نیست‌ که دلیل آن می‌تواند عدم توسعه مالی بازارهای مالی، دخالت در بازار پول و سیستم بانکی و تعیین دستوری نرخ بهره در کشورهای منتخب باشد. در رژیم با ریسک مالی کمتر حساسیت تقاضای بیمه‌های زندگی به نرخ تورم کمتر است و بیمه زندگی به‌عنوان یک دارایی با بازدهی بلندمدت شناخته می‌‌شود. تولید ناخالص داخلی و امید به زندگی نیز در هر سه مدل دارای اثر آستانه‌ای هستند. در رژیم با ریسک سیاسی و مالی کمتر، حساسیت تقاضای بیمه زندگی نسبت به شهرنشینی بیشتر است. نرخ باسوادی نیز در رژیم با ریسک مالی کمتر، تأثیر جزئی بیشتری بر تقاضای بیمه زندگی دارد.
 
طبقه‌بندی موضوعی:‌‌.O16, C23, G22, I13

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of political, economic and financial risk regimes in life insurance demand

نویسندگان [English]

  • hamid asayesh 1
  • seyed parviz jalili 2
1 Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Literature and Humanities, Ayatollah Boroujerdi University, Boroujerd, Iran, (Corresponding Author
2 Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Literature and Humanities, Ayatollah Boroujerdi University, Boroujerd, Iran.
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to evaluate the effect of macro-political, economic and financial risk regimes as transfer variables based on the International Index of International Risk Guidance (ICRG) on the impact of per capita real Gross domestic product (GDP), life expectancy, unemployment rate, inflation rate, school enrolement (education) rate and urbanization degree on the life insurance demand.
Methodology: This research is based on the theory of expected utility in the uncertainty of von Neumann and Morgenstern (1947) developed by Yary (1965) and then Lewis (1989). It will use the Panel Smooth Threshold Regression Model (PSTR) using three different logit transfer functions for the Middle East countries in the period of 1990-2017.
Finding: The threshold in the model with political, economic and financial risk was 73.72, 30.00 and 29.2, respectively. Also, the transfer speed between two regimes was estimated at 60.07, 0.3685, and 0.049 in all three models. The highest transmission speed was related to political risk, which led to the failure of the Logit Transmission curve and the three-dimensional procedure. The lowest transfer rate is related to financial risk, which led to a very low curvature of the logit transfer function.
Conclusion: The results of the three models estimation showed that real interest rate does not have a significant effect, which can be due to underdevelopment of financial market, interference in the money market and banking system, and the determination of interest rate in the selected countries. In a less risky rigim, life insurance demand sensebility is lower in inflation rate and life insurance is recognized as an asset with long-term returns. Per capita real GDP and life expectancy rate also have a threshold effect on all three different logit transfer functions. In a less risky political and financial regime, the life insurance demand is more sensitive to urbanization rate. School enrolement rate in a less risky rigim also has a greater impact on life insurance demand.
JEL Classification: O16, C23, G22, I13.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life Insurance
  • International Risk
  • Panel Smooth Transition Regression
  • Logit Function
پیکارجو، کامبیز.، غفاری، فرهاد و شاهانی، فهیمه. (1390). اثرات متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه عمر در کشورهای منطقه منا، فصلنامه اقتصاد کاربردی، 2(5): 52-19.
حسن­زاده، علی و کاظم­نژاد، مهدی. (1387). مروری بر نقش بیمه در اقتصاد و بازار سرمایه ایران و برخی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته. فصلنامه صنعت بیمه، 23(‌3): 269-231.
دهقانی، علی و شیخ رضایی، نیلوفر. (1396). شاخص ریسک‌های کشوری بر تقاضای بیمه‌های بازرگانی )مطالعۀ موردی کشورهای حوزۀ منا). پژوهشنامه اقتصاد و کسب‌و‌کار، 8(16): 31-15.
رضازاده، علی.، شکری، توحید.، ایمان‌زاده، مهسا و خداوردی‌زاده، صابر. (1397). اثر آستانه‌ای تولید ناخالص داخلی واقعی بر توسعه بیمه زندگی ایران: رویکرد غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم. پژوهشنامه بیمه، 33(3): 22-1.
‌شهبازی، کیومرث و سالکی، ژیلا. (1397). تأثیر غیرخطی ضریب نفوذ بیمه‌های زندگی و غیرزندگی بر رشد اقتصادی در ایران. پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار، 18(4): 63-31.
صباحی، احمد و فلاح، محمد. (1388‌). تحلیل پوششی داده‌ها، روشی برای تخمین ظرفیت تولید (مورد مطالعاتی صنعت بیمه). پژهشنامه ‌اقتصادی، 9(1): 238-205.
صحت، سعید. (1390). تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار بیمه عمر. ‌چهاردهمین کنفرانس بیمه و توسعه بیمه‌های عمر، تهران، ایران.
‌صفدریان، سعید.، یحیی‌آبادی، ابوالفضل و هرتمنی، امیر. (1391). تحلیل رابطه جمعیت شاغل و تقاضای بیمه عمر در ایران ( 1388-1348). دوفصلنامه ‌اقتصاد توسعه و برنامه‌ریزی، 1(2): 131-117.
‌صفرزاده، اسماعیل و جعفری، هدی. (1392). ارتباط غیرخطی بین ضریب نفوذ بیمه و درآمد سرانه. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 7(4): 70-53.
‌عباسی، ابراهیم و درخشیده، سمانه. (1391). عوامل­مؤثر بر تقاضای بیمه عمر در ایران. پژوهشنامه بیمه، ‌27(2): 24-1.
‌مؤمنی­وصالیان، هوشنگ.، دقیقی اصلی، علیرضا و آل احمدی، ابتسام. (1392). اثر تورم بر بیمه­های عمر و راهکارهای خنثی­سازی آن. فصلنامه علوم اقتصادی، ‌7(23): ‌59-31.
یداله­زاده طبری، ناصر علی و شاهرخی صحنه، مجید. (1394). بررسی رابطه ریسک­گریزی و تقاضای بیمه عمر. دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی.
 
Aseervatham, V., Jaspersen, J. G. & Richter, A. (2015). The affection effect in an incentive compatible insurance demand experiment. Economics Letters, 131: 37-34.
Browne, M. J. & Kim, K. )1993(. An international analysis of life insurance demand. Journal of Risk and Insurance, 64(4): 616–634.
‌Chen, P.F., Lee, C. & Lee, C.F. (2012). How does the development of the life insurance market affect economic growth? Some international evidence. Journal of International Development, 24(7): 865–893.
‌Feyen, E., Lester, R. & Rocha, R. (2011). What drives the development of the insurance sector? An empirical analysis based on a panel of developed and developing countries. The World Bank, Policy Research Working Paper 5572.
‌‌‌kunreuther, h & pauly, M. (2019). Dynamic insurance decision-making for rare events: The role of emotions. The Geneva Papers on Risk and Insurance - Issues and Practice, Palgrave Macmillan; The Geneva Association, 43(2): 335-355.
Lee, C.C., Lee, C.C. & Chiu, Y.B. (2013). The link between life insurance activities and economic growth: some new evidence. Journal of International Money and Finance, 32(C), 405–427.
‌Lewis, F. D. (1989). Dependents and the demand for life insurance. American Economic Review, 79(3): 452-467.
Li, M. (2008(. Factors influencing houshold's demand of life insurance. https://mospace.umsystem.edu/xmlui/bitstream/handle/10355/5724/research.pdf?sequence=3.
Liu, Z., & Yang, Y. (2021). Uncertain insurance risk process with multiple classes of claims. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 12(2): 7685–7702.
Madheswaran, S. & Sen, S. (2008). An analysis of life insurance demand determinants for selected Asian economies and India. Asia- Pacific Journal of Risk and Insurance, 2(2); 1-26.
‌Mitra, D. & Ghosh, A. )2010(. Determinant of life insurance demand in India in the post economic reform era (1991-2008). International Journal of Business Management, Economics and Information Technology, 2(1):19-36.
Pedroni, P. )1999(. Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(51): 653-670.
‌Yarri, M. (1965). Uncertain lifeti me, life insurance and the theory of the consumer. Review of economic studies, 32(2): 137-150.