اثر شوک های سلامت بر مصرف بیمه عمر و رشد اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهراء تهران، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

2 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهراء تهران، تهران، ایران.

10.22056/jir.2021.165056.2445

چکیده

هدف: شوک­های سلامت ‌دارای هزینه­های اقتصادی از جمله افزایش ‌مخارج سلامت به علت بیماری­ها و کاهش ‌درآمد ‌در اثر کاهش بهره­وری ‌‌نیروی کار است، افزایش ‌این دو هزینه باعث عدم تقارن اطلاعاتی می­شود که به ‌نوبه خود سبب اختلال در مکانیزم طبیعی قیمت­ها در بازار‌ بیمه و ایجاد اثرات اقتصادی بیشتر‌ می­شود. بنابراین، شوک­های سلامت ارتباطات کنشی بین درآمد ملی و بازارهای بیمه ایجاد می­کند. از آن­جا که که بیمه‌های عمر از شاخه­های مهم و مطرح در صنعت بیمه است، که رشد و توسعه آن می­تواند در بهبود و رشد وضعیت اقتصادی کشورها سهم بسزایی داشته باشد، هدف این مطالعه بررسی اثرات شوک­های سلامت بر بازار بیمه و رشد اقتصادی طی دوره زمانی 2000 تا 2017 است.
روش ­شناسی: ‌‌به‌منظور بررسی تأثیر شوک­های سلامت بر مصرف بیمه و رشد اقتصادی، ابتدا شوک­های مثبت و منفی سلامت با استفاده از قاعده مورک استخراج‌‌ شد و سپس در چارچوب خود رگرسیون برداری ‌داده­های تابلویی (PVAR) اثر آنها بر رشد اقتصادی و مصرف بیمه عمر مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: نتایج تابع عکس‌العمل نشان داد به علت پایین بودن امید زندگی و سطح بهداشت عمومی در کشورهای درحال‌توسعه در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته، مخارج عمومی از کارایی بالاتری برخوردار ‌است، بنابراین شوک‌های مثبت سلامت سبب تسریع رشد اقتصادی شده است. همچنین در رابطه با واکنش مصرف بیمه عمر نسبت به شوک‌های سلامت، هر دلار اضافی ‌مخارج سلامت در کشورهای توسعه‌یافته، ضعیف‌تر از کشورهای درحال توسعه بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد ‌بیشتر نوسانات رشد اقتصادی در بلندمدت توسط شوک‌های منفی سلامت توضیح داده می‌شود. تجزیه واریانس مصرف بیمه عمر نیز نشان‌ داد بعد از خود متغیر شوک‌های منفی سلامت، بیشترین توضیح دهندگی را برای نوسانات مصرف بیمه عمر داشتند. نتایج آزمون علیت گرنجری نیز نشان‌دهنده رابطه علیت از شوک‌های سلامت به مصرف بیمه عمر و رشد اقتصادی بود.
نتیجه گیری: دولت و بیمه‌ها در ارتقای سلامت و رشد اقتصادی نقش مهم و راهبردی دارند. لذا هرگونه کاهش ‌منابع دولت و بیمه‌ها، منجر به افزایش پرداختی از جیب مردم خواهد شد، این در صورتی است که هزینه­کرد دولت در حوزه سلامت، بیشترین بهره‌وری اجتماعی را در پی دارد و علاوه بر  کاهش آلام و نگرانی‌های مردم‌ -به‌ویژه محرومان‌- به لحاظ راهبردی نیز رضایت عمومی حداقلی را ‌محقق می‌نماید.
طبقه‌بندی موضوعی:  C33 ,G22 ,O40 ,H51

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of health shocks on the life insurance consumption and economic growth in developed and developing countries

نویسندگان [English]

  • mirhossein mousavi 1
  • avin khezri 2
1 Associate Professor of Economics, Department of Economics, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran. (Corresponding Author).
2 Ph.D Student, Department of Economics, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: Health shocks increase household health expenditures due to disease and reduce national income due to reduced productivity and labor force size. The main purpose of the present study is to investigate the impact of health shocks on economic growth and life insurance consumption in developed and developing countries between 2000 and 2017.
Methodology: In this study, first positive and negative health shocks are extracted using the Mork rule and then the relationship between these shocks with economic growth and life insurance has been studied in the PVAR framework.
Findings: The results of Impulse response function indicate that because of lower life expectancy and lower public health levels in developing countries compared to in developed countries, public expenditures have been more effective. Therefore, positive health shocks will have faster economic growth in these countries. Also, the response of life insurance consumption to health shocks varies in two country groups, and each additional health surcharge in richer countries is weaker than poorer ones. The results of variance decomposition in both groups of countries showed that most economic growth fluctuations are explained in the long term by negative health shocks. The results of variance decomposition in life insurance for two groups of countries indicate that most volatility of life insurance consumption is explained by negative health shocks. Granger causality test results show the causality relationship from health shocks to life insurance consumption and economic growth in the studied countries.
Conclusion: According to the results of impuls response functions, variance decomposition and Granger causality, the positive effect of increasing government health expenditure on economic growth and life insurance consumption and the negative effect of reducing health expenditure on life insurance consumption in developing countries, shows the important and strategic role of government in health promotion and economic growth.
JEL Classification: C33, G22, O40, H51.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health Expenditure
  • Economic Growth
  • Life Insurance
  • Panel VAR
خانزادی، آزاد.، فتاحی، شهرام و مرادی، سارا. (1396). اثرات بهداشت و درمان بخش عمومی بر رشد اقتصادی در ایران. ‌سیاست‌های راهبردی و کلان، 5 (18): 67-49.
رشنوادی، یعقوب و دهنوی، مجید. (1387). نقش بیمه‌های عمر در افزایش رفاه و عدالت اجتماعی. تازه‌های جهان بیمه، (121): 32-21.
سپهر‌دوست، حمید و ابراهیم نسب، سمانه. (1393). رابطه توسعه بیمه عمر و رفاه اجتماعی با سلامت در ایران در سال‌های 1360 تا 1390. ‌‌رفاه اجتماعی، 14 (53): 109-91.
سجادی، سید جعفر و غلامی، امیر. (1386). بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر تقاضای بیمه عمر. پژوهشنامه بیمه، 22(2): 28-3.
نوری زاده، شیدا. (1378). نقش صنعت بیمه در رشد ااقتصادی و جایگاه آن در طرح ساماندهی اقتصادی (با نگاهی به بیمه‌های زندگی).‌‌‌‌ مجله بانک و اقتصاد، (2): 67-66.
هادیان، محمد، شجاعی، سعید و رجب زاده، داوود. (1385). اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی کشور ایران طی سال‌های 83-1358. مدیریت سلامت، 9(‌‌‌‌24): ‌44-39.‌
Andrews, D. W., & Lu, B. (2001). Consistent model and moment selection procedures for GMM estimation with application to dynamic panel data models. Journal of econometrics, 101(1): 123-164.
Anyanwu, J. C. & Erhijakpor, A. E. (2009). Health expenditures and health outcomes in Africa. African Development Review, 21(2): 400-433.
Browne, M. J. & Kim, K. (1993). An international analysis of life insurance demand. Journal of Risk and Insurance, 60(4): 616-634.
Cihak, M., Demirgüç-Kunt, A., Feyen, E. & Levine, R. (2012). Benchmarking financial systems around the world.
Deaton, A. (2003). Health, inequality, and economic development. Journal of economic literature, 41(1): 113-158.
Devlin, N., & Hansen, P. (2001). Health care spending and economic output: Granger causality. Applied Economics Letters, 8(8): 561-564.
Dickinson, G. (2000). Encouraging a dynamic life insurance industry: Economic benefits and policy issues. Center for insurance & investment studies, London.
Dormont, B., Grignon, M., & Huber, H. (2006). Health expenditure growth: Reassessing the threat of ageing. Health Economics, 15(9): 947–963.
Fuchs, V. R. (1972). Essays in the economics of health and medical care. New York: National Bureau of Economic Research.
Gerdtham, U, & Lothgren, M (2000). On stationarity and cointegration of international health expenditure and GDP. Journal of Health Economics, 19(4): 461–475.
Gertler, P., & Sturm, R. (1997). Private health insurance and public expenditures in Jamaica. Journal of Econometrics, 77(1): 237–257
Getzen, T. (2000). Health care is an individual necessity and a national luxury: applying multilevel decision models to the analysis of health care expenditures. Journal of health economics, 19(2): 259-70.
Haiss, P., & Sümegi, K. (2008). The relationship between insurance and economic growth in Europe: a theoretical and empirical analysis. Empirica, 35(4): 405-431.
Hansen, L. P. (1982). Large sample properties of generalized method of moments estimators. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 50(4): 1029-1054.
Hansen, P., King, A. (1996). The determinants of health care expenditure: a cointegration approach, Journal of health economics, 15(1): 127-37.
Joglekar, R. (2008). Can insurance reduce catastrophic out-of-pocket health expenditure?, Indira Gandhi institute of development research (Mumbai Working Papers 2008-016)
Kjosevski, J. (2012). The determinants of life insurance demand in central and southeastern Europe. International Journal of Economics and Finance, 4(3): 237-247.
Lee, C. C., Lee, C. C. & Chiu, Y. B. (2013). The link between life insurance activities and economic growth: Some new evidence. Journal of International Money and Finance, 32: 405-427.
Levin, A., Lin, C. F. & Chu, C. (2002). Unit root tests in panel data: Asymptotic and finitesample properties. Journal of Econometrics, 108, 1–24.
Li, D., Moshirian, F., Nguyen, P. & Wee, T. (2007). The demand for life insurance in OECD countries. Journal of Risk and Insurance, 74(3): 637-652.
Lindelow, M. & Wagstaff, A. (2005), "Health shocks in China: Are the poor and uninsured less protected?. World Bank Policy Research Working Paper,3740.
Long, S. H., Marquis, M. S. & Rodgers, J. (1999). State health expenditure accounts: Purposes, Priorities, and Procedures. Health Care Financing Review, 21(2): 25-45.
Love, I. & Zicchino, L. (2006). Financial development and dynamic investment behavior: Evidence from panel VAR. The Quarterly Review of Economics and Finance, 46(2): 190-210.
Lu, C., Schneider, M. T., Gubbins, P., Leach-Kemon, K., Jamison, D. & Murray, C. J. (2010). Public financing of health in developing countries: a cross-national systematic analysis. The Lancet, 375(9723): 1375-1387.
Maisonneuve, C. & Oliveira Martins, J. (2013). A projection method for public health and long-term care expenditures, OECD economics department working papers, No. 1048. OECD Publishing.
Miller, G., Roehrig, C., Hughes-Cromwick, P. & Lake, C. (2008). Quantifying national spending on wellness and prevention. Advances in health economics and health services research, 19: 1-24.
Musgrove, P., Zeramdini, R. & Carrin, G. (2002). Basic patterns in national health expenditure. Bulletin of the World Health Organization, 80, 134-146.
Muysken, J., I. H. Yetkiner, & T. Ziesemer. (2003). Health, laboure, productivity and growth. In growth theory and growth policy, edited by H. Hagemann and S. Seiter. London: Routledge, 187-205.
Newhouse, J. P. (1992). Medical care costs: How much welfare loss?. Journal of Economic Perspective, 16(3): 3–21.
Sigma. (2016). World Insurance in 2016. Zurich: Swiss Reinsurance Company Economic Research & Consulting.
Tompa, E. (2002). The impact of health on productivity: empirical evidence and policy implications. The review of economic performance and social progress, (2)1: 181-202.
Wang, K. M. (2011). Health care expenditure and economic growth: Quantile panel-type analysis. Economic Modelling, 28(4): 1536-1549.
Wang, K. M. & Lee, Y. M. (2018). The impacts of life insurance asymmetrically on health expenditure and economic growth: dynamic panel threshold approach. Economic research-Ekonomska istraživanja, 31(1): 440-460.
Wang, K. M., Lee, Y. M., Lin, C. L. & Tsai, Y. C. (2018). The effects of health shocks on life insurance consumption, economic growth, and health expenditure: A dynamic time and space analysis. Sustainable cities and society, 37, 34-56.
Wanless, D. (2001). Securing our future health: Taking a long-term view, interim reportLondon: HM Treasury.
Ward, D. & Zurbruegg, R. (2000). Does insurance promote economic growth? Evidence from OECD countries. Journal of Risk and Insurance, 67(4): 489–506.
Well, D. N. (2007). Accounting for the effect of health on economic growth. The quarterly journal of economics, 122(3): 1265-1306.
Zaman, S. & Hossain, N. (2017). Universal health coverage: A burning need for developing countries. Journal of Medical Research and Innovation, 1(1): 18-20.