بخش‌بندی بازار بیمه‌نامه بدنه خودرو یکی از بزرگترین شرکت‌های بیمه‌ای ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری بازاریابی بین الملل، سرپرست اداره تحقیقات بازار

2 عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

10.22056/jir.2020.193749.2537

چکیده

هدف: در فرایند مدیریت بازاریابی زیر فرایند بخش‌بندی بازار کلیه تصمیمات مربوط به آمیخته بازار اعم از طراحی محصول ، فیمت گذاری، توزیع و تبلیغات را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اجرای درست این فرایند باعث می‌گردد تا بازاریابان درک بهتری از مشتریان به دست آورند و در نتیجه با طراحی مناسب آمیخته بازاریابی نیازهای آن‌ها را بهتر برآورده سازند. لذا تا با توجه به اهمیت، جایگاه و حجم فروش بیمه‌نامه بدنه خودرو در صنعت بیمه هدف این تحقیق شناسایی بخش های این بازار می باشد.
روش‌شناسی:  پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و روش آن کمی می‌باشد و صبغه پژوهش حاضر کتابخانه‌ای و  پایگاه داده‌ای است. جامعه آماری این پژوهش مشتریان بیمه‌های بدنه خودرو یکی از بزرگترین شرکت های بیمه ایران در سال 1397، بوده که شامل بیش از 20 هزار فقره بیمه‌نامه می‌گردد که تعداد 972 نمونه به روش تصادفی تعیین و از پایگاه داده سیستم‌های صدور بیمه‌نامه‌های بدنه خودرو بیمه شرکت مذکور اطلاعات آن‌ها استخراج گردید. در این تحقیق متغیرهای، عمر و ارزش خودرو، تعداد سیلندر، مورد استفاده، شیوه پرداخت حق بیمه، سابقه خسارت قبلی و مدت بیمه‌نامه جهت بخش‌بندی انتخاب شدند
یافته‌هاو نتیجه‌گیری : در نهایت از طربق انجام تحلیل خوشه‌بندی دومرحله‌ای 4 بخش برای این بازار شناسایی شد و پیشنهاد گردید شرکت بیمه مورد نظر خوشه یک را به عنوان بازار هدف مد نظر قرار دهد که بزرگترین خوشه شناسایی شده می‌باشد و با توجه به اینکه ویژگی‌های اصلی این خوشه استفاده خودرو جهت انجام اداری و امور شرکتی می باشد بر روی استراتژی های مربوط به B2B برای جذب این بخش از بازار برای مثال فروش بیمه‌نامه بدنه همراه سایر بیمه‌نامه ها به بنگاه و یا در نظر گرفتن تسهیلات و تخفیفات خاص برای آنها و یا فروش مستقیم تمرکز شود.
 JEL: M-M3-M31

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Auto - Hull insurance market segmentation in one of the biggest insurance Company in Iran

نویسندگان [English]

  • nazila niakan lahiji 1
  • manijeh haghighinasab 2
1 Ph. D in International marketing
2 Associate professor in Alzahra University
چکیده [English]

Objective: In the marketing management process, Market segmentation is a sub process which effects market mix including product, price, distribution and advertising. Proper implementation of this process will help the marketers understand customers better and as a result, with the proper design of the marketing mix, the need of them will be better meet. According to the value, position and production numbers of sell of Auto -hull insurance in Iran’s insurance industry, the purpose of this paper is segmentation of this market.
Research method:  this research is an applied research and its method is quantitive and data for this research was gathered from library and the database. the statistical population of this research was customers of Auto -hull insurance of one of the biggest insurance Company in Iran, which includes 20,000 customers. Sample size of this research was 972 and sample collection method was snowball. In this research, the variables, age and value of the car, number of cylinders, usage, method of premium payment, history of previous damages and duration of the insurance policy was used to segment the market.
Findings and Conclusion: Finally, data was analyzed by two-stage cluster analysis and 4 segments was identified. we suggested that the insurance company consider cluster one as the market target, which is the largest cluster available and according to its characteristics, they use cars for office and corporate affairs. So, this company should use B2B strategies. To attract customers of this segment of the market, we can use strategies such as selling this type of insurance along with other insurance policies to the company, considering special facilities and discounts or direct sale.
  JEL: M-M3-M31

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auto - Hull Insurance
  • Market Segmentation
  • Clustering