تدوین و ارائه الگوی برند کارفرما در شرکت‌های بیمه

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه دانشکده مدیریت

2 رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

3 گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

4 گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

10.22056/jir.2020.215623.2683

چکیده

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی و در اختیار قرار دادن الگویی برای برندسازی کارفرما در شرکتهای بیمه خصوصی ایرانی بود.
روش شناسی: این پژوهش تحقیقی کاربردی از منظر هدف پژوهشی با رویکرد توسعه بوده که جمع‌آوری اطلاعات و داده در آن به صورت کیفی انجام شده و در نهایت، از منظر پژوهش‌های محیطی، پیمایشی تلقی می‌گردد . در این تحقیق جهت جمع آوری داده ها از دو ابزار مصاحبه و پرسشنامه استفاده گردید همچنین خبرگان این پژوهش را  22 تن از افراد خبره و باسابقه صنعت بیمه ایران و مدیران ارشد شرکت‌های فعال بیمه‌ای در حوزه سرمایه انسانی تشکیل دادند.  
 یافته ها:  یافته های پژوهش نشان داد که سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی منتج از تحلیل اطلاعات و داده‌ها، ارائه دهنده 16 مقوله کلی در قالب مدل پارادایمی‌ بوده است که شامل مواردی همچون: شرایط علی، مقوله محوری شایسته گرایی، استراتژی‌های استقرار، عامل‌های زمینه‌ای و شرایط مداخله‌گر و شرایط تسهیل‌کننده و پیامدهای فرآیند الگوی برندینگ کارفرما در شرکت‌های بیمه خصوصی و رابطه‌های بین ابعاد مختلف آن را آشکار می‌کند.
نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که برندسازی کارفرما در شرکت­های بیمه برمبنای تعادل کار و زندگی، پاداش و مزایا، مسئولیت اجتماعی، قدرت برند سازمان، برندسازی داخلی، محیط کاری، شایستگی­های فردی و تخصصی، فرهنگ و محیط سازمانی تحقق می­یابد.
طبقه بندی موضوعی:

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing Employer Branding Pattern in Private Insurance Companies

نویسندگان [English]

  • Manije Yadegari 1
  • Tooraj mogibi 2
  • Nillofar Imankhan 3
  • seyedali mehdizadeashrafi 4
2 Dean of the Faculty of Management, Islamic Azad University, Firoozkooh Branch
3 Department of Business Management, Faculty of Management, Islamic Azad University, Firoozkooh Branch
4 Department of Public Administration, Faculty of Management, Islamic Azad University, Firoozkooh Branch
چکیده [English]

Objective: The main purpose of this study was to investigate and provide a model for employer branding in Iranian private insurance companies.
 Methodology: This study is applied with a developmental approach in terms of purpose, and in terms of data collection and data analysis, nature is qualitative research, and in terms of environmental studies is a survey. In-depth interviews and the questionnaire were used to collect data, as well as 22 insurance industry experts included managers of insurance companies in the field of human resources.
 Findings: The research findings showed that the three stages of open coding, axial coding and selective coding indicated 16 general categories that in paradigm model included: causal conditions, axial category of competency, deployment strategies, contextual factors, and confounding conditions and facilitating conditions as well as the implications of the process of employer branding paradigm in insurance companies reflect the relationships between its various dimensions.
Conclusion: The results of the present study showed that employer branding in insurance companies based on work-life balance, rewards and benefits, social responsibility, organizational brand strength, internal branding, work environment, individual and professional competencies, culture and organizational environment will be proved.
JEL: M1,M21,M31

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employer Branding
  • Insurance Companies
  • Grounded theory
  • Competency