تأثیر ضریب نفوذ بیمه بر فضای کارآفرینی در کشورهای منتخب

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، ایران.(نویسنده مسؤول)

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی، تهران، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، ایران

10.22056/jir.2020.217451.2672

چکیده

هدف: ریسک نهفته در فعالیت‌های کارآفرینانه و مشکل تأمین مالی حوزه کارآفرینی دو چالش‌ عمده‌ی پیش‌روی توسعه فضای کارآفرینی است. اما، توسعه صنعت بیمه به‌عنوان نهاد محوری تقلیل ریسک مالی از یک سو و نهاد سرمایه‌گذاری از سوی دیگر می‌تواند به رفع این دو چالش کمک نماید.
روششناسی: این تحقیق با رویکرد داده‌های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم‌یافته، تأثیر ضریب نفوذ بیمه بر فضای کارآفرینی در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه‌یافته را طی دوره 2018-2013 برآورد نموده است.
یافتهها: نتایج نشان داد تأثیر ضریب نفوذ بیمه بر فضای کارآفرینی در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار است. همچنین، تأثیر متغیرهای کنترل شامل سرمایه انسانی، تحقیق و توسعه، آزادی اقتصادی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه مالی بر فضای کارآفرینی در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار است.
نتیجهگیری: افزایش سهم بیمه در اقتصاد کشورهای منتخب به بهبود فضای کارآفرینی کمک نموده است. بنابراین، افزایش ضریب نفوذ بیمه به‌عنوان یک راهکار جهت توسعه فضای کارآفرینی باید مدنظر سیاست‌گذاران کلان اقتصادی در کشورهای منتخب قرار بگیرد.
طبقه‌بندی موضوعی: G22، L26، C23. 
 

کلیدواژه‌ها


امیدی، وحید.، شاه‌آبادی، ابوالفضل و مهرگان، نادر. (1397). اثر سرریز دانش و کیفیت نهادی بر رشد نوآوری در کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 6(4): 30-9.
باغستانی میبدی، مسعود و جعفری فشارکی، نگار. (1394). نقش صنعت بیمه در بهبود فضای کسب‌وکار در ایران. مجله اقتصادی، 15(1): 112-95.
بالتاجی، بدی. (1393). اقتصادسنجی. ترجمه رضا طالبلو و شعله باقری پورمهر. تهران: نشر نی، چاپ دوم.
جهانی، فرزانه و دهقانی، علی. (1394). تأثیر گسترش صنعت بیمه بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا (طی دوره ۲۰۱۰- ۱۹۹۷). فصلنامه اقتصاد مالی، 9(32): 138-123.
چراتیان، ایمان و قربانی، سعید. (1393). تحلیل آثار سیاست‌های پولی و مالی بر کارآفرینی(با تأکید بر بخش زنان). فصلنامه توسعه کارآفرینی، 7(4): 793-773.
حسن‌زاده، علی و کاظم‌نژاد، مهدی. (1387). مروری بر نقش بیمه در اقتصاد و بازار سرمایه ایران و برخی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته. فصلنامه صنعت بیمه، 1(4-3): 269-231.
زیوری، امینه.، محمدی خیاره، محسن و مظهری، رضا. (1398). تاثیر دسترسی به منابع مالی بر فعالیت‌های‌ کارآفرینانه: مقایسه کشورهای منتخب توسعه‌یافته و در حال توسعه. فصلنامه توسعه کارآفرینی، 12(4): 580-561.
شیرکوند، سعید. (1391). سازمانهای پولی و مالی. انتشارات کویر، چاپ اول.
فرامرزپور دارزینی، بیتا و خاندان، نسرین. (1387). نقش واحد R&D بر کارآفرینی و ارزش افزوده بنگاه‌های کوچک و متوسط. فصلنامه رشد فناوری، 4(14): 46-34.
مبینی دهکردی، علی.، علایی کرهرودی، حسین و زین ساز، علی. (1398). تأثیر صنعت بیمه در توسعه فعالیت‌های کارآفرینی (مطالعه موردی شرکت بیمه ملت). فصلنامه راهبردهای بازنشستگی، 1(2): 29-19.
میرزایی، امیر.، حسنی، محمد و نورالدینی، سیدصدرالدین. (1392). اثر شاخص‌های مهم بیمه‌ای بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک با استفاده از مدل پانل پویا به روش GMM. پژوهشنامهبیمه، 29(1): 22-1.
Aidis, R., Estrin, S. & Mickiewicz, T. (2008). Institutions and entrepreneurship development in Russia: A comparative perspective. Journal of Business Venturing, 23(6): 656-672.
Arellano, M. Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies,58(2): 277-297.
Baltagi, B. (2008). Econometric analysis of panel data. John Wiley & Sons.
Baptista, R., Karaoz, M. & Mendonca, J. (2014). The impact of human capital on the early success of necessity versus opportunity-based entrepreneurs. Small Business Economics, 42(4): 831-847.
Bastian, B. & Zali, M. R. (2016). The impact of institutional quality on social networks and performance of entrepreneurs. Small Enterprise Research, 23(2): 151-171.
Berg, H. V. D. & Schmidt, J. R. (1994). Foreign trade and economic growth: Time series evidence from Latin America. The Journal of International Trade and Economic Development: An International and Comparative Review, 3(3): 249 - 268.
Bianchi, M. (2012). Financial development, entrepreneurship, and job satisfaction. The Review of Economics and Statistics, 94(1): 273-286.
Blundell, R. & Bond, S. (2000). GMM estimation with persistent panel data: An application to production functions. Econometric Reviews, 19(3): 321–340.
Cramer, J.S., Hartog, J., Jonker, N. & Van Praag, C. M. (2002). Low risk aversion encourages the choice for entrepreneurship: An empirical test of a truism. Journal of Economic Behavior and Organization, 48(1): 29-36.
Estrin, S., Mickiewicz, T. & Stephan, U. (2016). Human capital in social and commercial entrepreneurship. Journal of Business Venturing, 31(4): 449–467.
Griliches, Z. (1988). Productivity puzzles and R&D: another non-explanation. Journal of Economic Perspectives, 2(4): 9-21.
Harrison, R. T., Cooper, S. Y. & Mason, C. M. (2004). Entrepreneurial activity and the dynamics of technology-based cluster development: the case of Ottawa, Urban Studies, 41(5/6): 1045-1070.
Isenberg, D. (2011). The entrepreneurship ecosystem strategy as a new paradigm for economic policy: principles for cultivating entrepreneurship. Babson Park, MA: Babson Entrepreneurship Ecosystem Project, Babson College.
Jiang, L., Tong, A., Hu, Z. & Wang, Y. (2019). The impact of the inclusive financial development index on farmer entrepreneurship. PLoS One, 14(5): 1-21.
Kanyi Wamuyu, P. (2015). The impact of information and communication technology adoption and diffusion on technology entrepreneurship in developing countries: The case of Kenya.Journal Information Technology for Development, 21(2): 253-280.
Kar, M. & Özsahin. S. (2016). Role of financial development on entrepreneurship in the Emerging Market Economies. Eskişehir Osmangazi University Journal of Economics and Administrative Sciences, 11(3): 131-152.
Kerr, W. R. & Nanda, R. (2009). Financing constraints and entrepreneurship. Harvard Business School - Entrepreneurial Management Working Paper No. 10-013.
Masci, P. (2013). Insurance market development and entrepreneurship, with a focus on Latin America and Brazil. George Mason University.
Masci, P. (2012). Insurance and entrepreneurship: A conceptual framework. Business and Public Administration Studies, 7(1): 23-40.
Peleckienė, V., Peleckis, K., Dudzevičiūtė, G. & Peleckis, K. K. (2019). The relationship between insurance and economic growth: evidence from the European Union countries. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 32(1): 1138-1151.
Roed, K. & Skogstrøm, J. F. (2013). Unemployment insurance and entrepreneurship. Discussion Paper No. 7121.
Schumpeter, J. A. (1934). The theory of economic development. Harvard University Press.
Sobel, R. S. (2008). Testing Baumol: Institutional quality and the productivity of entrepreneurship. Journal of Business Venturing, 23(6): 641-655.
Soo, H. H. (1996). Life insurance and economic growth: theoretical and empirical investigation. University of Nebraska.
Sraer, D., Thesmar, D., Schoar, A. & Hombert, J. (2014). Can unemployment insurance spur entrepreneurial activity? Working Paper 2017, National Bureau of Economic Research, Inc.
Stam, E. & Wennberg, C. (2009). The roles of R&D in new firm growth. Small Business Economics, 33(1): 77-89.
Tipu, S. & Arain, F. M. (2011). Managing success factors in entrepreneurial ventures: A behavioral approach. International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, 17(5): 534-560.
Torrini, R. (2005). Cross-country differences in self-employment rates: The role of institutions. Labour Economics Journal, 12(5): 661-683.
Wujung, V. A. & Fonchamnyo, D. C. (2016). The role of financial development on private entrepreneurship in Cameroon. Journal of Economics and Sustainable Development, 7(21): 118-124.