تأثیر ضریب نفوذ بیمه بر فضای کارآفرینی در کشورهای منتخب

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی، تهران، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، ایران

10.22056/jir.2020.217451.2672

چکیده

هدف: ریسک نهفته در فعالیت­های کارآفرینانه و مشکل تأمین مالی حوزه کارآفرینی دو چالش­ عمدۀ پیش­روی توسعه کارآفرینی است. اما، توسعه صنعت بیمه به عنوان نهاد محوری تقلیل ریسک مالی و همچنین، نهاد سرمایه­گذار می­تواند به رفع این دو چالش کمک کند.
روش­‌شناسی: این تحقیق با رویکرد داده­های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم­یافته، تأثیر ضریب نفوذ بیمه بر فضای کارآفرینی را در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه­یافته طی دوره 2018-2013 برآورد نموده است.
یافته­‌ها: نتایج نشان داد تأثیر ضریب نفوذ بیمه بر فضای کارآفرینی در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار است. همچنین، تأثیر متغیرهای کنترل شامل سرمایه انسانی، تحقیق و توسعه، آزادی اقتصادی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه مالی بر فضای کارآفرینی در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار است.
نتیجه­‌گیری: افزایش سهم بیمه در اقتصاد کشورهای منتخب به بهبود فضای کارآفرینی کمک نموده است. بنابراین، افزایش ضریب نفوذ بیمه به­عنوان یک راهکار جهت توسعه فضای کارآفرینی باید مدنظر سیاستگذاران کلان اقتصادی در کشورهای منتخب قرار بگیرد.
 طبقه‌­بندی موضوعی: G22، L26، C23.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Insurance Penetration on Entrepreneurship Space in Selected Countries

نویسندگان [English]

  • abolfazl shahabadi 1
  • fatemeh mehdipur 2
  • Ali Moradi 3
1 Professor of Economics, Alzahra University, Tehran, Iran
2 MA in Management, Faculty of Management, Department of Business Management, Islamic Azad University E-Campus, Tehran, Iran
3 MA of Economics, Islamic Azad University of Arak, Iran
چکیده [English]

Objective: The risk involved in entrepreneurial activities and the problem of financing in the field of entrepreneurship are two major challenges for the development of entrepreneurship. However, the development of the insurance industry as a central institution for reducing financial risk, as well as the institution of investment can help address these two challenges.
Methodology: This research, with the approach of panel data and generalized moment method, has estimated the effectof insurance penetration on entrepreneurial space in two groups of developing and developed selected countries during the period 2013-2018.
Findings: The results showed that the effectof insurance penetration on entrepreneurship in both groups of selected countries is positive and significant. Also, the effectof control variables including human capital, R&D, economic freedom, information and communication technology and financial development on the entrepreneurial environment in both groups of selected countries is positive and significant.
Conclusion: Increasing the share of insurance in the economy of selected countries has helped to improve the entrepreneurial environment. Therefore, increasing the insurance penetration rate as a way to develop the entrepreneurial environment should be considered by macroeconomic policymakers in selected countries
 JEL Classification: G22, L26, C23.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship Space
  • Insurance Penetration
  • Human capital
  • Economic Freedom
  • Information and communications technology