بررسی عوامل موثر بر گرایش به بازخرید بیمه‌های عمر

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پژوهش محورمدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ،تهران

2 دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،تهران (نویسنده مسئول)

3 دانشیار، مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد علوم و تحقیقات

10.22056/jir.2019.165672.2446

چکیده

هدف: در سال‌های اخیر، در صنعت بیمه تلاش زیادی صورت گرفته تا سهم پورتفوی بیمه‌های عمر کشور افزایش یابد. در حال ‌حاضر این سهم در مقایسه با آمارهای جهانی ناچیز است و از همین میزان نیز هرساله درصدی بازخرید می‌شوند. باتوجه به این‌که تحقیقات صورت‌ گرفته در زمینه بیمه عمر همگی نگاهی پس‌نگر داشته‌اند و هیچ‌ یک به دنبال پیش‌بینی این رفتار در مشتریان نبوده‌‌اند، هدف این تحقیق این است که گرایش افراد به بازخرید بیمه‌های عمر را، به وسیله متغیرهای مستقل تقدیرگرایی، سرمایه اجتماعی، آگاهی از مزایای بیمه عمر، ارزشمندی مزایای بیمه عمر برای فرد، احساس امنیت سیاسی، احساس امنیت اقتصادی، احساس امنیت شغلی و متغیرهای زمینه‌ای بسنجد و در نتیجه رفتار بازخرید در بیمه‌گذاران عمر را بیازماید.
روش شناسی :روش مورد استفاده در این تحقیق، آزمون‌های همبستگی و رگرسیون است.
یافته‌ها : طبق یافته‌های این تحقیق که روی نمونه‌ی 400 نفری از بیمه‌گذاران عمر شرکت بیمه کارآفرین در سال‌های 1390 تا 1395 انجام شده، فقط میان سرمایه اجتماعی با گرایش به بازخرید رابطه مستقیم وجود دارد و سایر روابط معکوس است. هم‌چنین، فرضیه وجود رابطه معکوس میان گرایش به بازخرید با امنیت اقتصادی رد شد. از بین متغیرهای زمینه‌ای، میزان تحصیلات قوی‌ترین رابطه را با گرایش به بازخرید دارد که این رابطه نیز معکوس است. به علاوه، طبق نتایج آزمون رگرسیون، از بین متغیرهای مورد بررسی، متغیر تقدیرگرایی در گرایش به بازخرید بیمه‌های عمر از بیشترین قدرت برخوردار است و پس از آن، به ترتیب ارزشمندی مزایای بیمه عمر و احساس امنیت سیاسی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. متغیرهای امید به آینده و احساس امنیت اقتصادی، از کمترین اثر کل برخوردارند و قدرت تبیین­کنندگی کمتری نسبت به دیگر متغیرها دارند.
نتیجه‌گیری: بنابراین، با توجه به اهمیت شاخص ارزشمندی مزایای بیمه عمر، بیمه‌گران و فروشندگان بیمه‌های عمر بایدحداکثر تلاش خود را برای فهماندن مزایای واقعی پوشش بیمه عمر، به مشتری یا بیمه‌گذار بیمه عمر انجام دهند.
 طبقه بندی موضوعی JEL: G32،G23،G22
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating factors affecting the tendency to life insurance surrender

نویسندگان [English]

  • ABAZAR HELM ZADEH 1
  • karim hamdi 2
  • Kambiz Heidarzadeh Hanzaei 3
1 PhD candidate in business administration, Islamic Azad University, Science and research branch,tehran,iran
2 business managment,faculty of managment and economics,Islamic Azad University, Science and research branch,tehran,iran
3 Associate Professor, department of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University,Tehran.
چکیده [English]

Objective :Life insurance in Iran is not only not well-developed but also at low risk of early surrender, causing long-term disruption to insurance companies and insurers' dissatisfaction. This is due to the difficult rules of early life insurance surrender. In recent years, there has been a lot of effort in the insurance industry to increase the share of the life insurance portfolio. Currently, this share is negligible compared to global statistics, and some of them are surrendered annually. Regarding the fact that the researches in the field of life insurance all had a backward perspective and none of them sought to predict this behaviour in the customers, this research aims to measure the tendency of people to life insurance surrender, by independent variables including fatalism, social capital, awareness of the benefits of life insurance, the value of life insurance benefits to the individual, the sense of political security, the sense of economic security, occupational security and contextual variables, and thus the prediction of life insurance surrendering behaviour in life insurance policyholders.
Method :The method used in this study is correlation and regression tests.
Findings : According to the research findings, which is based on a sample of 400 policyholders of the life insurance of KarAfarin insurance company in 2011-2016, there is only a direct relationship between social capital with a tendency to surrender, and other variables had inverse relationships with it. Also, the hypothesis of the existence of an inverse relationship between the tendency to surrender with economic security was rejected. Among the contextual variables, the level of education has the strongest relationship with the tendency to surrender, which is also inverse. In addition, according to the results of the regression test, among the variables studied, the fatalism variable is the most powerful in the tendency to life insurance surrender, and afterwards, the value of life insurance benefits and a sense of political security. The variables of hope for future and sense of economic security have the least overall effect and have less explanatory power than the other variables.
Conclusion :Therefore, given the importance of the value of life insurance benefits, insurers and life insurance salespeople should do their best to understand the real benefits of life insurance coverage to the customer or life insurance insurer. To do this, continuous training of agents and brokers, as well as the use of control mechanisms to ensure that life insurance vendors are properly informed about the benefits of insurance, have special importance.
 
JEL Classification: G32،G23،G22

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life Insurance
  • life insurance surrender
  • Tendency
  • life insurance policyholder
  • Insurance Companies