مسئولیت بیمه‌گر در برابر راننده مسبب حادثه در قانون جدید بیمه اجباری

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی تهران، (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی تهران

10.22056/jir.2020.172199.2472

چکیده

هدف: این نوشتار در پی تبیین مسئولیت بیمه‌گر در برابر راننده مسبب حادثه است که در قانون بیمه اجباری 1395 پیش بینی شده است. لذا بایستی مفهوم، مبانی و قلمرو مسئولیت بیمه‌گر در این زمینه بررسی شود.
روش: توصیفی- تحلیلی
یافته‌ها: مسئولیت بیمه‌گر در برابر راننده مسبب حادثه یکی از مسائلی است که تقنین آن در قانون بیمه ضروری می نمود و قانون‌گذار ما در قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری 1395 اقدام به تقنین آن نمود. در این مورد قانونگذار بایستی میان منافع بیمه‌گر و بیمه‌گذار توازن ایجاد کند و به همین جهت به شکل کمتری از ذینفع بیمه در این موارد حمایت شده است. لذا با این رویکرد به تبیین قلمرو مسئولیت بیمه‌گر در این زمینه پرداخته شده است.
نتیجه گیری: بیمه مسئولیت راننده مسبب حادثه قبلا به شکل اختیاری وجود داشت و از وی حمایتی صورت نمیگرفت که قانون‌گذار در قانون مصوب 1395 علاوه بر اجباری نمودن اخذ این بیمه نامه، سایر شرایط و احکام آن‌را نیز بیان نمود. قلمرو مسئولیت بیمه‌گر در این مورد از مسئولیت در برابر شخص ثالث محدودتر اما خسارات بدنی و جانی ناشی از قوه قاهره را نیز بر عهده دارد. جبران خسارت راننده در زمان افزایش خسارات بدنی و خسارات بعد از اتمام قرارداد در صورت تحقق در زمان وجود قرارداد بر عهده بیمه‌گر است. پرداخت خسارت در مهلت نیازمند درخواست ذی‌نفع و شروع آن از قطعیت حکم دادگاه یا توافق طرفین است و در پایان نیز پیشنهاداتی ارائه شده است.
طبقه بندی موضوعی: K12, K49, G22

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Insurer's liability against the reasoned driver of accident in the new law of compulsory insurance

نویسندگان [English]

  • javad shamsi 1
  • milad soltani 2
1 PRIVATE LAW, Faculty of Judicial LAW ,University of the JudiciaL SCIENCES, TEHRAN, IRAN
2 kharazmi university
چکیده [English]

Objective: This paper seeks to explain the liability of the insurer against the reasoned driver of accident provided by the Compulsory Insurance Act of 1395. Therefore, the concept, principles and scope of the insurer's responsibility should be examined in these regards.
Methodology: descriptive-analytical
Findings: The insurer's liability Against the reasoned driver of accident is one of the issues required by law in our insurance law, and our legislator in compulsory motor vehicle insurance Act 1395 has Legalizated it. In this case, the legislator must balance the interests of the insurer and the insured, and therefore less support for the insurance beneficiary in these cases. Therefore, this approach is used to explain the scope of the insurer's responsibility in this regard.
Conclusion: Insurance of liability ofthe reasoned driver of accident was previously optional and was not supported in our law but by the legislator in the Act of 1395, in addition to, making it compulsory, it also stated other terms and conditions of that. The insurer's scope of responsibility in this case is more limited than that in the third-party insurance but also incurs the bodily and physical damage caused by the force majeure. The insurer is responsible for compensation Of The driver at the time of the increase of the Physical damages and end of contract damages, if Occurred at the time of the contract. Payment of damages within the deadline required by the beneficiary And It starts the verdict of the court or the agreement of the parties.
Jel Classification: K12, K49, G22.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compulsory Insurance
  • Civil Liability
  • Third Party
  • The cause of the accident
  • Compensation