ارزیابی ریسک و بررسی انطباق با قواعد کسب‌وکار در بیمه با کمک تکنیک فرایندکاوی مطالعه موردی: فرایند خسارت بیمه شخص ثالث

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)، (نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)

3 استادیار، پژوهشکده بیمه وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

10.22056/jir.2020.224060.2705

چکیده

هدف: امروزه سازمان‌ها برای بهبود فعالیت‌های خود به رویکردهای فرایند محور روی آورده‌اند. شناخت و اصلاح فرایندها در سازمان‌ها به دلیل صرفه‌جویی در زمان و کاهش هزینه ضروری می‌باشد.  مدیریت فرایند و مدیریت ریسک بنگاه و بررسی انطباق با قواعد از چالش‎های اصلی سازمان‌های فرایندمحور امروزی به‎خصوص شرکت‌های بیمه است. امروزه، بیمه موجب پیشرفت‌های شگرفی در جامعه ما شده است. در این بین تکنیک فرایندکاوی به شرکت‌های بیمه‌ای در شناسایی فرایند موجود و درک به موقع میزان عدم انطباق  فرایندهای عملیاتی با قواعد سازمان کمک می‌کند.
روش‌شناسی: این پژوهش هدف دارد با استفاده از تکنیک‎های فرایندکاوی از طریق متدولوژی ساختاریافته پیاده‌سازی پروژه‎های فرایندکاوی (PMPM)[1] به شناسایی فرایند موجود و درک به موقع میزان عدم انطباق با قواعد سازمان بپردازد. این مطالعه در یکی از شرکت‌های فعال بیمه کشور برای فرایندهای انتخابی آن مجموعه پیاده شده است.
یافته‌ها: در این پژوهش با استفاده از نگاره‌ رویدادهای[2] ثبت شده در سیستم‌های اطلاعاتی سازمان، شمایی از فرایند به دست آمده است. سپس با استفاده از نرم‎افزار پرام فرایندهای سازمانی تجزیه وتحلیل شده، توالی فعالیت‌های مربوط به فرایند با در نظر گرفتن قواعد کسب‌وکار منتخب، مورد بررسی قرار گرفته‎اند و درنهایت پیشنهاداتی جهت اصلاح فرایندها ارائه شده است.
نتیجه‌گیری: در این مطالعه موردی بینش‌های جدیدی که می‌تواند برای دیگر متخصصان در کاربرد فرایندکاوی در حوزه مالی مفید باشد ارائه شده است. این رویکرد می‌تواند در کنار رویکردهای لایه کنترل نظارت و بهبود عملکرد سیستم اطلاعاتی و کاهش ریسک عملیاتی مورد استفاده قرار گیرد. چراکه می‎تواند با ارائه تحلیل فرایندی به‌موقع مبتنی بر قواعد بینشی مفید برای سازمان به‎همراه آورد.
 طبقه‌بندی موضوعی O31, O32, N25
 [1]. Process Mining Project Methodology


[2]. Event Logs

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Risk Analysis and Compliance Checking of Business Rules in Insurance by using of Process Mining Technique

نویسندگان [English]

  • Ameneh Khadivar 1
  • fatemeh firouzi 2
  • Leili Niakan 3
1 Associate Professor; Department of Management; Faculty of Social Sciences and Economics; Alzahra University; Tehran, Iran
2 Master of Business Administration; Department of Management; Faculty of Social Sciences and Economics; Alzahra University; Tehran
3 Assistant Professor; Insurance Research Center; Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: Nowadays, Organizations have adopted process-driven approaches in order to improve their operations. Process identification and refining them in organizations is essential to save time and reduce costs. Process management, enterprise risk management and compliance checking with the rules are of the main challenges of today's process-oriented organizations, especially insurance companies.
Today, insurance has made tremendous progress in our society. In the meantime, the process mining helps insurers identify the existing process and understand the extent of noncompliance with business rules.
Method: This study aims to identify the existing process and understand the extent of non-compliance with the business rules timely by using Process Mining technique through PMPM implementation methodology, conducted in one of the active insurance companies of Iran.
Finding: In this study, the process has been visualized using existed event logs registered in the organization's information systems. Then, by applying ProM software, business processes are analyzed, the sequences of the activities related to the process are reviewed regarding selected business rules and finally some improving suggestions for process improvement are presented.
Conclusion: Generally, this case study gives some new insights which can be propose to process analyst in the finance area. This approach can be used in parallel with the other control and audit methods as well as performance improvement of information system in order to diminish operational risks. Therefore, it can create a useful insight by presenting a timely rule-based process analysis in a short-term.
 
 JEL Classification: O31, O32, N25

کلیدواژه‌ها [English]

  • Process mining
  • Compliance Checking
  • Business rules
  • Process Improvement
  • Insurance
  • Enterprise risk Management