بررسی تأثیر آموزش‌های ضمن‌خدمت بر توانمندی و عملکرد شغلی کارکنان در یک شرکت بیمه‌‌ای

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب)

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران مرکز)

3 کارشناس‌ارشد مدیریت بازرگانی (بیمه) دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران شمال)

چکیده

باتوجه به اهمیت روزافزون آموزش‌‌های ضمن‌‌خدمت و نقش بسزای این آموزش‌‌ها در بهبود عملکرد کارکنان سازمان، دوره‌‌های آموزشی با هدف افزایش کیفیت مطلوب ارزیابی می‌‌شوند. لذا مسئلۀ اصلی این پژوهش بررسی تأثیر آموزش‌‌های ضمن‌‌خدمت حرفه‌‌ای بر توانمندی و عملکرد شغلی کارکنان در یک شرکت بیمه‌‌ای است. در این پژوهش از مدل CIPP  برای ارزیابی کیفیت آموزش ضمن‌‌خدمت استفاده شده است. الگوی ارزشیابی CIPPچهار نوع ارزشیابی را ارائه می‌کند: کیفیت زمینه، کیفیت درون‌داد، کیفیت فرایند و کیفیت برون‌داد یا محصول.   
پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعۀ آماری این پژوهش کلیۀ کارکنان یک شرکت بیمه‌‌ای هستند، روش نمونه‌‌گیری در این پژوهش طبقه‌‌ای و تصادفی سیستماتیک است و حجم نمونه 217 نفراز افراد جامعه است. نتایج پژوهش با استفاده از نرم‌‌افزار SMART PLS و SPSS ‌تحلیل شده است.
طبق نتایج به‌دست‌آمده آموزش‌‌های ضمن‌‌خدمت بر توانمندی کارکنان تأثیر مستقیم و مثبت دارد که هریک از ابعاد کیفیت درو‌ن‌داد، کیفیت فرایند، کیفیت برو‌ن‌داد و کیفیت زمینه به‌ترتیب از بیشترین تا کمترین تأثیر را بر توانمندی کارکنان دارند. همچنین باتوجه به نتایج حاصل از پژوهش، آموزش‌‌های ضمن‌‌خدمت بر عملکرد شغلی کارکنان تأثیر مستقیم و مثبت دارد که هریک از ابعاد کیفیت زمینه، کیفیت فرایند، کیفیت درون‌داد و کیفیت برون‌داد به‌ترتیب از بیشترین تا کمترین تأثیر را بر عملکرد شغلی کارکنان دارند. درنهایت می‌توان نتیجه گرفت که توانمندی کارکنان بر عملکرد شغلی کارکنان، تأثیر مستقیم و مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of In-Service Training on Competencies and Occupational Performance of Employees in an Insurance Company

نویسندگان [English]

  • Ali Dehghani 1
  • Alireza Daghighi Asli 2
  • Fatemeh Pourvali 3