رابطۀ بین نوآوری سازمانی و مزیت رقابتی در شرکت‌های بیمه

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامۀ طباطبائی

2 کارشناس‌ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامۀ طباطبائی

چکیده

به علت تحولات اخیر در صنعت بیمه و گرایش بازار به سوی رقابت‌پذیری، نوآوری سازمانی در شرکت‌های بیمه برای کسب مزیت رقابتی، بیش‌ازپیش اهمیت می‌یابد. باتوجه به اینکه از نوآوری به‌عنوان مهم‌ترین عامل مؤثر بر کسب مزیت رقابتی در سازمان‌ها یاد می‌شود، هدف تحقیق حاضر تبیین رابطۀ بین نوآوری سازمانی و مزیت رقابتی در شرکت‌های بیمه است. همچنین، در این تحقیق به‌عنوان یک هدف فرعی به بررسی وضع موجود نوآوری سازمانی در شرکت‌های بیمه پرداخته شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی بوده و باتوجه به نحوۀ گردآوری داده‌ها توصیفی-‌پیمایشی است. نوآوری سازمانی در این تحقیق شامل نوآوری در محصول، نوآوری فرایندی و نوآوری اداری است. جامعۀ آماری این تحقیق را مدیران ارشد شرکت‌های بیمۀ خصوصی در شهر تهران تشکیل می‌دهند که 130 نفر از آنها به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامۀ استاندارد استفاده شده است. برای آزمون فرضیه‌ها باتوجه به داده‌های پرسش‌نامه از ضریب همبستگی پیرسون، مدل‌سازی معادلات ساختاری و آزمون تی یک نمونه‌ای استفاده شده است.
یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که رابطۀ مثبت و معنا‌داری میان نوآوری سازمانی به‌طورکلی و انواع آن با مزیت رقابتی در شرکت‌های بیمه وجود دارد و در میان انواع نوآوری، نوآوری در محصول، بیشترین رابطه را با مزیت رقابتی در شرکت‌های بیمه دارد. همچنین، نتایج تحلیل آزمون تی یک نمونه‌ای نشان داد که شرکت‌های بیمه تنها از لحاظ نوآوری فرایندی در وضعیت مطلوبی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Organizational Innovation and Competitive Advantage among Insurance Companies

نویسندگان [English]

  • Saeed Sehat 1
  • Nader Mazloomi 1
  • Hamid Fakhimi Mohammadpour 2