مدل پارادایمی ارزش آفرینی برند در صنعت بیمه با تاکید بر بیمه عمر "رویکرد داده بنیاد"

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه مدیریت بازرگانی،واحد امارات،دانشگاه آزاد اسلامی،دبی،امارات متحده عربی

2 استاد،گروه حسابداری، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

3 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

10.22056/jir.2020.218671.2679

چکیده

هدف: این پژوهش ارائه الگوی ارزش‌آفرینی برند در صنعت بیمه با تأکید بر بیمه عمر بوده است.صنعت بیمه به شدت رقابتی و به سرعت در حال به بلوغ رسیدن است از این رو ساختار سازمانی و منابع شرکتها باید به سمت ارزش آفرینی حرکت کنند.امروزشرکت‌های بیمه باید از تمام فرصت‌های موجود جهت کسب اعتماد مشتریان جهت جذب مشتریان استفاده کنند. چون اگر نتواند برای مشتریان خود ارزش‌آفرینی کنند به‌مرور از ذهن مشتریان، خارج و از صحنه بازار محور خواهد شد. کلر معتقد است که یکی از راه‌های کسب مزیت رقابتی در بازار فوق رقابتی امروزی، ایجاد ارزش‌آفرینی برند است و از این رو در این صنعت، خلق ارزش برند در شکل‌گیری مزیت رقابتی باید از مهم‌ترین الزامات مدیران بیمه باشد.‌
روش‌شناسی: تحقیق مورداستفاده در این مقاله از نوع کیفی با استفاده از رویکرد داده بنیاد بوده است. جامعه آماری تحقیق متشکل از مدیران بیمه عمر سه شرکت بیمه سینا. پاسارگاد، ایران بوده که محقق با استفاده از نمونه‌گیری نظری و انجام هفده مصاحبه داده‌های موردنیاز خود را جهت تحلیل به دست آورده است.
یافته‌ها: بعدازاینکه محقق داده‌های موردنیاز خود را استخراج نمود با تحلیل داده‌ها و استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی مدل نهایی خود را در قالب شش بعد اصلی و بیست‌وهفت بعد فرعی ارائه کرده است.
نتیجه گیری: بر اساس تحلیل صورت گرفته می توان گفت که مهم‌ترین راهکارهای کاهش اثرات تورم بر روی قراردادهای بیمه زندگی افزایش سالانه حق بیمه متناسب با نرخ تورم است. یعنی این امکان باید وجود داشته باشد که با تعیین "نرخ تعدیل حق بیمه" و یا "سرمایه بیمه‌نامه" در قرارداد، حق بیمه پرداختی بیمه‌گذار و تعهدات بیمه‌نامه هرساله به نسبت سال قبل افزایش ‌یابدتا بیمه برای مشتری ارزش آفرین باشد.
طبقه‌بندی موضوعی: D9, Gel23, Gel17

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Paradigm Model of Brand Value Creation in Insurance Industry with Focus on Life Insurance “Grounded Theory Approach”

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rezaee 1
  • fereidon rahnama 2
  • hamid reza saeednia 3
  • zahra alipour darvish 4
1 PhD student, Department of Business Administration, I.A.U Branch, Islamic Azad University, Dubai, United Arab Emirates
2 Professor, Department of Accounting, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Business Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Associate Professor. Department of Public Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The insurance industry is highly competitive and rapidly maturing, and the organizational structure and resources of companies lead to different Value Creation.Insurance companies should take advantage of all opportunities available to gain customer confidence to attract customers.Nowadays, if an organization fails to create value for its customers, it is out of the mind of the customer It will disappear from the market scene, hence one of the ways to create competitive advantage in today's highly competitive market Creating value for customers.
Keller believes that one of the ways to gain competitive advantage in today's highly competitive market is to create brand value, and therefore in this industry, creating brand value in shaping competitive advantage should be one of the most important requirements of insurance managers.The purpose of this study is to present a model of brand value creation in the insurance industry with emphasis on life insurance
Method: The researcher method used in this paper is a qualitative one with a Grounded Theory approach. The statistical population of the research consisted of the life insurance managers of three Sina.Passargad & Iran insurance companies. The researcher was using theoretical sampling and he did 17 interviews to get the data he needed to analyze.
Finding: The researcher conducted a conceptual model of interview analysis using open, axial, selective coding of his research results in a model consisting of six main dimensions and twenty-seven subscales.
Conclusion: Based on the analysis, it can be said that the most important ways to reduce the effect of inflation on life insurance premiums is to increase the annual premium in proportion to the inflation rate. That is, it may exist because by specifying the "premium adjusting rate" or "insurance capital" in the contract, the insurance premium payment premium and annual insurance obligations have increased over the previous year to insure the value to the customer be success.
JEL Classification: D9, Gel17,Gel23

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand value creation
  • Insurance Industry
  • Grounded Theory Approach
  • Life Insurance