مقایسه سیستم جدید و قدیم پاداش-جریمه بیمه شخص ثالث ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری دانشگاه شهید بهشتی

10.22056/jir.2020.209451.2623

چکیده

اخیراً آیین­نامه مربوط به بیمه اجباری خسارت وارد ­شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه یا به اختصار بیمه شخص ثالث توسط بیمه مرکزی تغییر پیدا کرده است.
هدف: این مقاله تفاوت­های اصلی دو آیین­نامه جدید و قدیم را مطرح و سپس حق بیمه نسبی هر دو آیین نامه را محاسبه و سیستم­های پاداش و جریمه آنها را براساس معیارهای آکچوئری مقایسه می­کند.
یافته مقاله: برای دست­یابی به این هدف ابتدا فرم ریاضی آن در قالب یک سیستم پاداش-جریمه بازنویسی شده، سپس توزیع پایدار سیستم محاسبه شده و براساس آن حق بیمه نسبی سیستم پاداش-جریمه جدید از روش خطی محاسبه می‌شود،
روش شناسی: در ادامه به منظور مقایسه حق بیمه پیشنهادی، توزیع پایدار سیستم پاداش-جریمه جدید و قدیم تعیین و حق بیمه اعلامی از سوی بیمه مرکزی آورده شده است. نهایتاً دو سیستم پاداش-جریمه قدیم و جدید با استفاده مدت زمان میل به حالت پایدار، معیارهای کارایی لویی­مارنتا و سطح میانگین پایداری نسبی با یکدیگر مقایسه می‌شوند.
نتیجه‌گیری: براساس این مقایسه­ها می‌توان نتیجه گرفت که در حالت کلی در سیستم جدید بیمه شخص ثالث، برخلاف اینکه سیستم قدیم مزیت زودتر رسیدن به حالت پایدار را دارد ولی حق بیمه­های ارائه شده توسط مقادیر برآوردی پژوهش حاضر کاراتر و منصفانه­تر از حق بیمه­های ارائه شده توسط بیمه مرکزی هستند.
 
طبقه بندی موضوعی: C13. C02. C40.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the old and new system of Bonus-Malus system for third party insurance of Iran

نویسندگان [English]

  • Amir Teimour Payandeh Najafabadi 1
  • Mansoureh Sakizadeh 2
1 Department of Mathematical Sciences, Shahid Beheshti University, G.C. Evin, 1983963113, Tehran, Iran.
2 shahid beheshti university
چکیده [English]

Recently, compulsory insurance of damage to a third party as a result of accidents caused by vehicles regulations, or in short, third party insurance regulations have been amended by Central Insurance.
Objective: This study compares two new and old third party insurance regulations based on the actuary criterion. First, this article highlights the major differences between the two new and old regulations.
Finding: To achieve this goal, the mathematical form of third-party insurance is rewritten in the form of a bonus-malus system, the steady-state distribution of the bonus-malus system is obtained and in the following, the relativity premium of the new bonus-malus system is calculated by the linear method.
Method: Two third party insurance systems are compared using the steady-state likelihood of systems, the main criterion as Loimaranta efficiency and the relative stability level average.
Conclusion: Based on these comparisons, it can be concluded the following three results:

After examining the timing of the arrival of two new and old bonus-malus systems, it can be concluded that the old system reaches its steady state after 8 years while the new system does not reach its steady state even after 50 years. In other words, the old system has the advantage of achieving steady-state earlier
The premiums provided by the estimated values ​​of the present study are fairer than the premiums offered by the Central Insurance.
Generally, in the new system, the premiums provided by the estimated values of the present study are more efficient than the premiums provided by the central insurance.

All of contents are provided as: In the second part of this study, we compare the old and new third party insurance regulations.Then, in third section, a brief description of the bonus-malus systems and its basic concepts is given, in the following, the mathematical form of the new third party insurance regulations rewritten as a bonus-malus system, then the system's steady-state distribution is calculated and Based on that, the relative premium of the new bonus-malus system is calculated from the linear method. Finally, the two old and new bonus-malus systems are compared using steady-state duration, the loimaranta performance measures, and the mean relative stability level in the fourth section.
JEL Classification: C13. C02. C40.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Third Party Insurance
  • relative premium
  • Bonus-Malus System
  • relative stability level average
  • Loimaranta efficiency
[1] پاینده نجف­آبادی، امیر­تیمور. (1393). تحلیل سیستم پاداش و جریمه ایران، پژوهشنامه بیمه، . شماره 29، دوره4: 31-1.
[2] صباغ، علیرضا. (1384) .سیستم پاداش-جریمه در شرکت های بیمه. پژوهشنامه بیمه. شماره 78، دوره2: 116-95.
[3] Bermudez‎, ‎L. ‎& Morata‎, ‎L‎. ‎(2009)‎. A priori ratemaking‎ using bivariate Poisson regression models‎. Insurance‎: Mathematics and Economics‎, 44(1)‎: ‎135-141‎.‎‎‎
‎[4] Dionne‎, ‎G.‎ ‎& Vanasse‎, ‎C‎. ‎(1992)‎. Automobile insurance ratemaking‎ ‎in the presence of asymmetrical information‎. Journal of‎‎ Applied Econometrics, 7(2): ‎149-165‎.‎‎‎
[5] Denuit‎, ‎M‎. ‎(1997)‎. A new distribution of Poisson-type for the number of claims. ‎ASTIN Bulletin. 27(2): 229-242‎.
[6] Denuit‎, ‎M‎. ‎& Dhaene‎, ‎J‎. ‎(2001)‎. Bonus-malus scales using‎ exponential loss functions‎. Blatter der ‎Deutsche‎‎. Blätter der Deutschen Gesellschaft fur Versicherungsmathematik, 25: 13-25.
 [7] Frangos‎, ‎N. & ‎Vrontos‎, ‎S‎. ‎(2001)‎. ‎Design of optimal Bonus-Malus‎ system with a frequency and a severity component on an individual‎ basis in automobile insurance. ASTIN Bulletin, 31(1): 1-22‎.‎‎‎
[8] Lange‎, ‎J‎. ‎T‎. ‎(1969)‎. Application of a Mathematical Concept of Risk‎ to Property-Liability Insurance Ratemaking‎. Journal of Risk‎ and Insurance‎, 36(4): ‎383-391‎.
[9] Lefevre‎, ‎Cl‎. ‎& Picard‎, ‎Ph‎. ‎(1996)‎. On the first-crossing of a Poisson process in a lower‎ boundary. In Athens Conference on Applied Probability and Time‎ Series Analysis. ‎Springer New York‎.‎‎‎159-175‎. ‎‎‎
 [10] Lemaire‎, ‎J.‎ & ‎Zi‎, ‎H‎. ‎(1994)‎. A comparative analysis of 30 Bonus-Malus systems‎. ASTIN Bulletin‎, 24(2)‎: ‎287-309‎.‎‎‎
f [12] Loimaranta, K. (1972). Some asymptotic properties of bonus system. ASTIN Bulletin, 6(3): 233-245.
[13] Morillo‎, ‎I‎. & Bermudez‎, ‎L‎. ‎(2003)‎. ‎Bonus-malus system using an‎ exponential loss function with an inverse Gaussian distribution‎.  Insurance Mathematics and Economics, 33(1): 49-57.
‎‎‎‎‎[14] Payandeh Najafabadi, A.T. & Sakizadeh, M. (2019).Designing an optimal bonus-malus system using the number of reported claims, steady-state distribution, and mixture claim size distribution. Industrial and Systems Engineering, 32( 3): 304-331.
‎‎‎‎‎[15] Pinquet‎, ‎J‎. ‎(1997)‎. ‎Allowance for cost of claims in Bonus-Malus systems‎. ASTIN Bulletin‎, 27(1): ‎33-57‎.
‎[16] Pinquet‎, ‎J‎. ‎(1998)‎. ‎Designing optimal Bonus-Malus systems from different types of claims. ASTIN‎ Bulletin‎, 28(2): ‎205-220‎.‎‎‎
 [17] Walhin‎, ‎J.F‎. & ‎Paris‎, ‎J‎. ‎(1999)‎. Using mixed Poisson distribution in‎ connection with bonus-malus system‎. ASTIN Bulletin, 29(1): ‎81-99‎.