ارزیابی و نظارت ریسک‌محور بر شرکت‌های بیمه

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای بیم‌سنجی، دانشگاه شهید بهشتی، f_atatalab@sbu.ac.ir

2 هیات علمی پژوهشکده بیمه، استادیار

10.22056/jir.2020.104664

چکیده

هدف: هدف این مقاله معرفی فرایند ارزیابی ریسک شرکت‌های بیمه در نظام نظارت مبتنی‌بر ریسک و نحوۀ نظارت بر آن‌هاست.
روش‌شناسی:در این پژوهش از چارچوب ارزیابی ریسک برای شرکت‌های بیمه و بیمه‌اتکایی که (KNF, 2018) معرفی کرده استفاده شده است. این چارچوب فرایند جامعی است که با استفاده از کلیۀ اطلاعات موجودِ نهاد ناظر در مورد شرکت بیمه (بیمه اتکایی) و اطلاعات به‌دست‌آمده در نتیجۀ اقدامات صدور مجوز فعالیت و بازرسی خارج از محل و اقدامات کنترلی در هنگام بازرسی در محل دربارۀ شرکت بیمه (بیمه‌اتکایی) و از طریق سؤالات پرسشنامه‌های ارسال‌شده به شرکت بیمه (بیمه‌اتکایی)، انجام می‌شود.
یافته‌ها: رویکرد نظارتی ریسک‌محور، مبتنی‌بر تمرکز نهاد ناظر بر حوزه‌های ریسکی جدی و بر شرکت‌هایی است که به توجه بیشتری احتیاج دارند. از الزامات پیاده‌سازی رویکرد جدید نزدیک شدن به اصول اساسی انجمن بین‎المللی ناظران بیمه، تهیۀ گزارش‌های مدیریت ریسک، گزارش‌های اکچوئری، رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه، تحلیل داده‌های شکایات و تفکیک حساب‌های بیمۀ زندگی و غیرزندگی است.
نتیجه‌گیری: برای تحقق هدف نظارت مؤثر در صنعت بیمۀ کشور و رسیدن به نظارت مبتنی‌بر ریسک، ترسیم نقشۀ راه ضرورت دارد که در واقع همان اقدامات لازم برای رسیدن به وضعیت مطلوب است:

تطبیق مقررات بیمه‌ای کشور با اصول اساس بیمۀ ارائه‌شدۀ انجمن بین‌المللی ناظران بیمه
تفکیک حساب‌های بیمه‌های زندگی و غیرزندگی
تدوین استانداردهای عملکرد اکچوئری
الزام شرکت‌های بیمه به تهیۀ گزارش‌های خودارزیابی توانگری مالی و ریسک‎ برای پیاده‎سازی الزامات آیین‎نامۀ حاکمیت شرکتی (مدیریت ریسک) و همچنین طبق اصول IAIS
استفاده از استانداردهای بین‌المللی و عمومی و استانداردهای نظارتی و مقرراتی مدیریت ریسک بنگاه
تهیۀ گزارش کنترل‌های داخلی به‌دست شرکت‌های بیمه.


طبقه بندی موضوعی: G22

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An evaluation and risk based supervision of insurance companies

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Atatalab Atatalab 1
  • Leili Niakan 2
1 PhD student in Actuarial science, Shahid Beheshti University, Email: f_atatalab@sbu.ac.ir.
2 Professor Assistant, Insurance Research Center
چکیده [English]

Objective: The purpose of this paper is to introduce the process of risk assessment of insurance companies in a risk-based supervision system and the way to monitor it.
Method: We used the KNF (2018) risk assessment framework for insurance and reinsurance companies. This comprehensive framework uses all available information held by the supervisory authority about the (re)insurance company, including information obtained as a result of actions related to the licensing, off-site analyses and control actions during on-site inspections carried out in the (re)insurance company as well as inquiries/questionnaires sent to the (re)insurance company. 
Finding: The supervisory assessment focuses on significant risks and areas of operation of (re)insurance companies. Implementing this new approach requires complying the International Association of Insurance Supervisors’ (IAIS) principles, preparing risk management and actuarial reports, rating and ranking insurance companies, analyzing complaint data and separating life and non-life insurance accounts.
Conclusion: An action plan is necessary to achieve effective supervision and risk-based supervision in the insurance industry:

- The compliance of the insurance regulations with the IAIS core principles
- The separation of life and non life insurance accounts
- Developing actuarial standards of practice
- Obliging insurance companies to prepare their Own Risk & Solvency Assessments (ORSA) empowerment to comply with the requirements of the Corporate Governance (Risk Management) Regulations in accordance with IAIS principles
- Use of international and general standards and supervisory and regulatory standards of enterprise risk management
- preparation the report of internal controls by insurance companies.
ClassificationJEL: G22
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supervision
  • Insurance Risk
  • Credit risk
  • Market Risk
  • Operational risk
  • Capital Adequacy
  • Corporate Governance