تعیین ابعاد کاربردی و سمبلیک (نمادین) برند و بررسی تأثیر آن در رفتار شهروندی برند کارکنان با در نظر گرفتن نقش میانجی اعتماد به برند (مورد مطالعه: کارکنان بیمة ایران شهر ایلام)

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ایلام، aidimohamad3219@gmail.com

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت، گرایش بازاریابی، دانشگاه ایلام.

10.22056/jir.2020.104662

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش، بررسی نقش برند کاربردی و نمادین بر رفتار شهروندی برند کارکنان بیمة ایران شهر ایلام با در نظر گرفتن نقش میانجی اعتماد به برند است.
روش‌شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی و پیمایشی است و با توجه به سنجش روابط بین متغیرها از نوع پژوهش‌های هم‌بستگی و علّی محسوب می‌شود و از نظر هدف کاربردی است. جامعۀ آماری این پژوهش شامل کارکنان بیمۀ ایران در سطح شهر ایلام و نمایندگی‌های بیمۀ ایران و کارکنان آن‌هاست. برای تعیین حجم نمونه، به‌علت محدود بودن، از روش سرشماری استفاده شده است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسش‌نامه بوده و به تعداد 219 عدد توزیع و تحلیل شده است و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری با کمک نرم‌افزارهای SPSS و Amos، به‌منظور آزمون فرضیات و صحت مدل، استفاده شده است.
یافته‌ها: یافته‌های این پژوهش نشان داد که برند کاربردی و نمادین در رفتار شهروندی برند کارکنان بیمة ایران شهر ایلام، با توجه به نقش واسط اعتماد به برند، تأثیر معناداری دارد. همچنین در این پژوهش تأثیر برند کاربردی و برند نمادین در متغیر اعتماد به برند و همچنین تأثیر متغیر اعتماد برند در متغیر رفتار شهروندی برند درحکم فرضیه‌های بعدی بررسی شد و نتایج نشان داد تأثیر متغیرهای برند کاربردی و نمادین در متغیر اعتماد به برند و نیز متغیر اعتماد در رفتار شهروندی برند نیز معنادار است.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های حاصل از داده‌های آماری پژوهش و آزمون این داده‌ها، نتایج حاصل نشان از تأیید فرضیه‌ها و اهداف طراحی‌شده در پژوهش دارند. همچنین با در نظر گرفتن فضای رقابتی شدید حاضر در بازار سازمان‌های خدماتی می‌توان نتیجه گرفت، آثار مثبت و معنادار برند کاربردی و برند نمادین و همچنین ابعاد آن‌ها بر رفتار شهروندی برند کارکنان بیمه ایران، این نکتۀ مهم را در پی دارد که سازمان‌ها، به‌ویژه سازمان‌های خدماتی، باید توجه بیشتری به مقولۀ برند و طراحی برند خدماتی داشته باشند و نیز به کاربردی بودن و ویژگی‌های احساسی و برانگیزانندۀ مطلوب مشتری اهمیت بیشتری بدهند.
   طبقه‌بندی موضوعی:  M39

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the functional and symbolic dimensions of the brand and examining its role in brand citizenship behaviors of employees with mediating role of brand trust in Iran insurance company (Case Study: Iran Insurance in Ilam City)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Aidi 1
  • Mohammad Alizadeh 2
1 phd.assist of ilam university, faculty of humanities, management group, aidimohamad3219@gmail.com
2 Master student of Ilam university.
چکیده [English]

Objective: The purpose of study is to investigate the role of functional and symbolic brands on brand citizenship behaviors of employees with mediating role of brand trust in the Iran insurance company.
Method: The study population are Iran insurance company and its agents in Ilam city. The census method was used and 219 persons were recuited using the simple random sampling method. A questionnaire was used for data collection and measuring the research variables. Data was analyzed using the structural equation analysis method in Amos software.
Finding: The result shows that the functional and symbolic brands are effective on brand citizenship behaviors of employees with mediating role of brand trust in Iran insurance. Furthermore, the impact of functional and symbolic brands on brand trust variable and brand trust on brand citizenship behaviors of employees were significant and meaningful.
 
Conclusion: The results show the confirmation of the hypotheses and research goals. Organization managers should pay more attention to branding and service brand design, as well as functionality and emotional characteristics to have the customer's expected excitement.

ClassificationJEL: M39

کلیدواژه‌ها [English]

  • Functional brand
  • symbolic brand
  • Brand Trust
  • brand citizenship behavior
  • IRAN insurance