تأثیر راهبرد اقیانوس آبی در کسب مزیت رقابتی یک شرکت‌ بیمه‌ای

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت منابع انسانی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران Hajieh_rajabi@yahoo.com

2 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بیمه،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی، تهران، ایران.

10.22056/jir.2020.104658

چکیده

هدف: راهبرد اقیانوس آبی درحکم منبع رقابتی می‌تواند ظرفیت‌های بالقوۀ شرکت‌ها را شناسایی و آن‌ها را در عرصۀ رقابت پیروز کند. پژوهش حاضر، با توجه به مبانی نظری پژوهش، ارتباط میان راهبرد اقیانوس آبی و کسب مزیت رقابتی را بررسی می‌کند.
روش‌شناسی: روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی ـ پیمایشی است. همچنین یافته‌های تحقیق حاصل مطالعات کتابخانه‌ای و با توجه به دیدگاه 157 نفر از مدیران و مشاوران و کارکنان یک شرکت بیمه‌ای، که از راه روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند، ارائه شده است.
یافته‌ها: داده‌ها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و مدل‌سازی معادلات ساختاری تجزیه‌وتحلیل شده‌اند و از تحلیل مسیر برای بررسی فرضیات استفاده شده است. همچنین داده‌ها به‌کمک نرم‌افزار SPSS و PLS تجزیه‌وتحلیل شده‌اند.
نتیجه‌گیری: نتایج به‌دست‌آمده از این تحقیق نشان می‌دهد که تمامی فرضیه‌های تحقیق تأیید شده‌اند و راهبرد حذف از اقیانوس آبی رتبۀ اول و بیشترین تأثیر را در مزیت رقابتی شرکت بیمه‌ای موردمطالعه دارد و راهبرد کاهش از اقیانوس آبی رتبۀ چهارم و کمترین تأثیر را در این حوزه دارد.
طبقه‌بندی موضوعی:  M31

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Blue Ocean Strategy on the Competitive Advantage of an Insurance Companies (Case Study: An insurance company)

نویسندگان [English]

  • Hajieh Rajabi Farjad 1
  • Sedigheh Tootian Isfahani 2
  • Mohsen Sabet 3
1 Associate Professor, Department of Human Resource Management, Amin Police University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Public management, Islamic Azad University, West Tehran Branch, Tehran, Iran.
3 MSc in Business Management, Insurance, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Electronic Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The blue ocean strategy, as a competitive source, can identify the potential of the companies and win them in the competition. Therefore, this study evaluates the relationship between using the blue ocean strategy and gaining competitive advantage.
Methodology: The research is a descriptive study using a questionnaire survey. About 157 of managers, consultants and employees of an insurance company were selected using simple random sampling method and participated in this study. Data was analyzed using structure equation modeling and the path analysis to examine the research hypotheses using SPSS and PLS softwares.
Findings: The results indicate that all research hypotheses were confirmed and the removal strategy of the blue ocean has first rank and the greatest impact on the competitive advantage of an insurance company, and the reducing strategy for the ocean blue has Fourth rank and the lowest impact on the competitive advantage of the Novin insurance company.
Conclusions: Insurance Companies can Achieve Competitive Advantage using the blue ocean strategy.
JEL Classification: M‌31, M30.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategy
  • blue ocean
  • Red Ocean
  • Competition
  • Competitive advantage