راهبردهای توسعه بیمه مسئولیت حرفه‌ای حسابداران در ایران

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری، گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

2 استادیار، گروه حسابداری دانشگاه ازاد اسلامی واحد علی آباد کتول

3 استادیار، گروه حسابداری دانشگاه ازاد اسلامی واحد علی آباد کتول.

10.22056/jir.2020.104653

چکیده

هدف‌: ازجمله شاخص‌های‌ توسعه، میزان‌ پیشرفت حسابداری و نظارت مالی در کشورهاست. از طرف دیگر، سرمایه‌گذاران یا اعتباردهندگان ممکن‌ است از قصور‌ حسابرسان متحمل زیان شوند ، بیمه مسئولیت حرفه‌ای حسابداران رسمی می­تواند راهکاری مؤثر در جبران خسارت این زیان­دیدگان ­باشد. لیکن این نوع بیمه در ایران توسعه‌ نیافته و شرکت­های بیمه از پذیرش ریسک­های مربوط به آن استقبال نکرده­اند لذا بیمه مسئولیت حرفه­ای حسابداران رسمی  از اهمیت انکارناپذیری برخوردار می­باشد که در تحقیق حاضر به این مهم پرداخته شد.
روش‌شناسی:  برای این منظور پرسشنامه­های تحقیق در اختیار جامعه حسابداران رسمی و کارشناسان ارشد بیمه (30N=) قرار گرفت. جهت تجزیه­و­تحلیل داده­ها نیز از تکنیک دلفی، ماتریس (SWOT)، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، تکنیک دیمتل و فرآیند تحلیل شبکه­ای (ANP)، استفاده شد.
یافته‌ها : نتایج تکنیک دلفی و ماتریس (SWOT) نشان داد که توسعه این بیمه در ایران دارای شش نقطه قوت، شش نقطه ‌ضعف، شش فرصت و هفت چالش می­باشد. نتایج فرآیند AHP نشان داد که در میان نقاط قوت، انتقال ریسک­های فعالان حرفه حسابداری و حسابرسی، در میان نقاط ضعف، ناقص و مبهم‌بودن قوانین و مقررات کنونی مسئولیت حرفه­ای حسابرسان، در میان فرصت­ها، نیاز جامعه به انواع بیمه­های جدید در آینده و در میان چالش­ها، فرهنگ پائین بیمه‌ای در ایران در اولویت اول قرار دارند .
 نتیجه‌گیری: درنهایت، نتایج رتبه­بندی استراتژی­های توسعه بیمه مسئولیت حرفه­ای حسابداران رسمی فرآیند ANP نشان داد که استراتژی تهاجم (توسعه بیمه مسئولیت حرفه­ای حسابرسان با توجه به نیازهای آتی جامعه) بهترین استراتژی می­باشد.
طبقه‌بندی موضوعی  :M14, G32
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Professional Accountability Insurance Strategies for Developing Accountants in Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Goli 1
  • Ali Khuzin 2
  • Majid Ashrafi 3
  • Arash Naderian 2
1 Ph.D Student, Accounting Major of Aliabad Katoul, Islamic Azad University
2 Assistant Professor, Accounting Major of Aliabad Katoul, Islamic Azad University
3 Assistant Professor, Accounting Major of Aliabad Katoul, Islamic Azad University.
چکیده [English]

Objective: Accounting advantage is one of the nations’ development indexes. On the other hand, investors or creditors may lose due to auditors’ ignorance in their tasks and auditors’ liability insurance can play an important role in compensating losers’ loss. But this type of insurance has not been developed in Iran and insurance companies didn’t accept its related risks. Thus formulating and planning auditors’ liability insurance strategies in Iran have undeniable importance to develop this type of insurance which has been investigated in this research.
Method:  For this purpose research questionnaires distributed between expert members of Iran’s official auditors society (N=30). Also, for data analyzing Delphi technique, SWOT matrix, Analytical Hierarchy Process (AHP), Dematel technique and Analytical Network Process (ANP) methods were used.
Finding:  Results of applying Delphi technique and SWOT matrix indicated that developing auditors’ liability insurance in Iran is faced with 6 strengths, 6 weaknesses, 6 opportunities and 7 threats. Also, results of applying AHP showed between strengths, transferring auditors’ task risk criteria, between weaknesses, the ambiguousness of auditors’ liability laws and regulations criteria, between opportunities, the nations’ future need to new insurance criteria and between threats, the low insurance culture in Iran, are prior. On the other hand, results of Dematel technique stated that in order to develop the auditors liability insurance in Iran, the low insurance culture in Iran has the first priority.
Conclusion : Finally, results of ordering the development strategies of auditors’ professional liability insurance using ANP showed that the progress strategy (developing auditors’ professional liability insurance notice to the nations’ feature need) is the best strategy.
 JEL Classification    :M14, G32         
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional Liability Insurance of Certified Accountants
  • Delphi Technique
  • SWOT matrix
  • AHP
  • DEMATEL Technique
  • ANP