مطالعه تطبیقی تاثیر فورس ماژور در جبران خسارات ناشی از وسایل نقلیه توسط بیمه‌گر و صندوق تامین خسارت‌های بدنی در قوانین بیمه اجباری

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری، دانشکده حقوق خصوصی، دانشگاه دولتی اصفهان

10.22056/jir.2020.104652

چکیده

هدف:سوال اساسی و هدفی که در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته این است که، فورس‌ماژور در قوانین بیمه اجباری چه جایگاهی دارد؟ به عبارت دیگر  آیا جبران خسارت‌های ناشی از فورس‌ماژور در حوادث ناشی از وسایل نقلیه بر عهدۀ بیمه‌گر و صندوق ‌تامین‌خسارت‌های‌بدنی است یا خیر؟
روش‌شناسی: تحلیلی- توصیفی
یافته‌ها: ماده4  قانون بیمه اجباری 1347 خسارات ناشی از فورس‌ماژور از قبیل جنگ، سیل وغیره را از شمول تعهدات بیمه‌نامه خارج ساخته است اما در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری1387 فورس‌ماژور از شمول موارد خارج از پوشش بیمه‌نامه، حذف گردید و از همان زمان این پرسش را طرح نمود که آیا با حذف فورس‌ماژور از شمول این ماده جبران خسارت‌های ناشی از آن بر عهدۀ بیمه‌گر و صندوق ‌تامین‌خسارت‌های ‌بدنی قرار داده شده است یا خیر؟ در نهایت در سال 1395 با تصویب قانون جدید، این رویه یعنی حذف فورس‌ماژور از شمول موارد خارج از بیمه‌نامه تایید و تکرار گردید و علاوه بر این، مفهوم حادثه گسترش یافت و عبارت "هر نوع سانحه ناشی از حوادث وسیله‌ نقلیه در اثر حوادث مترقبه" به آن ملحق شد. آنچه تحقیق حاضر قصد تاکید بر آن را دارد، تحلیل تطبیقی جبران خسارت‌های ناشی از فورس‌ماژور با رویکرد قانون بیمه اجباری توسط بیمه‌گر و صندوق ‌تامین‌خسارت‌های ‌بدنی می‌باشد.
نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق حاکی از آن است که در حقوق ایران حادثه‌ غیرمترقبه مترادف با فورس‌ماژور و قوه‌ قاهره دانسته شده تا جایی که قانون‌گذار هیچ تفاوتی از حیث احکام مترتبه، میان حادثه غیرمترقبه و فورس‌ماژور، قائل نگردیده است. بنابراین، باید گفت منظور از حوادث غیر مترقبه در این قانون در حقیقت همان حوادث ناشی از فورس‌ماژور یا قوه ‌قاهره است و قانون‌گذار، با ملزم نمودن بیمه‌گر و صندوق ‌تامین‌خسارت‌های بدنی به جبران خسارت‌های ناشی از حوادث غیر مترقبه در سوانح رانندگی، در حال گذر از مسئولیت محض به سوی مسئولیت مطلق است.
طبقه بندی موضوعی: k- k13

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the impact of force majeure on compensation by insurance

نویسنده [English]

  • Mahsa Dehini
PhD Student of Private Law, Faculty of Law, University of Isfahan
چکیده [English]

Objective: The present study deals with the comparative study of force majeure in compulsory insurance laws. The basic question that has been considered in this regard is, what does Force Maurer have in the compulsory insurance laws? In other words, is the compensation of the major force-damages in the event of accidents caused by the vehicles to the insurer and the fund for damages?
Methodology: Descriptive-analytical
 
findings :The findings of the research indicate that Article 4 of the Compulsory Insurance Act 1347 excludes losses caused by force majeure, such as war, flood, etc. from insurance policy obligations, but in the Law on the Amendments to the Law on Compulsory Insurance of 1387, the inclusion of out-of- The cover of the letter of insurance was deleted, and from the same time it was asked whether, with the removal of the force majeure from the inclusion of this article, compensation for the damage caused by it has been placed by the insurer and the fund.
 Until the adoption of the new law in 1395, the procedure for the elimination of force majeure was confirmed and repeated beyond the scope of the insurance policy, and, furthermore, the concept of the incident expanded and the phrase "any type of disaster caused by vehicle accidents due to accidents" In anticipation "joined it. What the author intends to emphasize is the comparative analysis of the compensation for major force damages in accordance with the compulsory insurance policy of the insurer and the fund for providing financial damages.
condusion :The results of the study indicate that in Iranian law, an accident is considered synonymous with force majeure, so long as the legislator makes no distinction in terms of retribution, between the unexpected incident and the force majeure. Therefore, it must be said that the unforeseen events in this law are in fact those caused by the force majeure or the power of the lawmaker, and the legislator, by obliging the insurer and the fund of indemnity damages to compensate for the unforeseen accident and accident. The responsibility is absolute.
JEL Classification : k. k13
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Force majeure
  • case fortuit
  • Compulsory Insurance Act
  • bodily indemnity injury fund
  • Compensation
  • Absolute responsibility