مطالعۀ تطبیقی تأثیر فورس‌ماژور در جبران خسارات ناشی از وسایل ‌نقلیه توسط بیمه‌گر و صندوق ‌تأمین ‌خسارت‌های ‌بدنی در قوانین بیمة اجباری

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکدة علوم اداری و اقتصاد، گروه حقوق، دانشگاه اصفهان

10.22056/jir.2020.104652

چکیده

هدف: پاسخ به این پرسش اساسی است که فورس‌ماژور در قوانین بیمة اجباری چه جایگاهی دارد؟ به‌عبارت‌دیگر آیا جبران خسارت‌های ناشی از فورس‌ماژور در حوادث ناشی از وسایل نقلیه برعهدۀ بیمه‌گر و صندوق ‌تأمین ‌خسارت‌های ‌بدنی است یا خیر؟
روش‌شناسی: پژوهش حاضر مطالعه‌ای تطبیقی است که با استفاده از روش کتابخانه‌ای و مراجعه به متون قانونی و منابع مربوطه تدوین شده است، لذا تحقیقی تحلیلی - توصیفی به شمار می‌آید.
یافته‌ها: مادة 4 قانون بیمة اجباری 1347 خسارات ناشی از فورس‌ماژور، از قبیل جنگ، سیل و غیره را از شمول تعهدات بیمه‌نامه خارج ساخته است، اما در قانون اصلاح قانون بیمة اجباری 1387 فورس‌ماژور از شمول موارد خارج از پوشش بیمه‌نامه حذف شد و از همان زمان این پرسش را طرح کرد که آیا با حذف فورس‌ماژور از شمول این ماده جبران خسارت‌های ناشی از آن برعهدۀ بیمه‌گر و صندوق‌ تأمین ‌خسارت‌های ‌بدنی قرار داده شده است یا خیر؟ درنهایت در سال 1395 با تصویب قانون جدید، این رویه یعنی حذف فورس‌ماژور از شمول موارد خارج از بیمه‌نامه تأیید و تکرار شد و علاوه‌بر این، مفهوم حادثه گسترش یافت و عبارت «هر نوع سانحه ناشی از حوادث وسیلة ‌نقلیه در اثر حوادث مترقبه» به آن الحاق شد. آنچه تحقیق حاضر قصد تأکید بر آن را دارد، تحلیل تطبیقی جبران خسارت‌های ناشی از فورس‌ماژور با رویکرد قانون بیمة اجباری توسط بیمه‌گر و صندوق‌ تأمین‌ خسارت‌های ‌بدنی است.
نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق حاکی از آن است که در حقوق ایران حادثة ‌غیرمترقبه مترادف با فورس‌ماژور و قوة قاهره دانسته شده است تا جایی که قانون‌گذار هیچ تفاوتی از حیث احکام مترتبه، میان حادثة غیرمترقبه و فورس‌ماژور قائل نشده است؛ بنابراین گفتنی است منظور از حوادث غیرمترقبه در این قانون درحقیقت همان حوادث ناشی از فورس‌ماژور یا قوة ‌قاهره است و قانون‌گذار با ملزم‌کردن بیمه‌گر و صندوق ‌تأمین‌ خسارت‌های بدنی به جبران خسارت‌های ناشی از حوادث غیرمترقبه در سوانح رانندگی، درحال گذر از مسئولیت محض به سوی مسئولیت مطلق است.
طبقه‌بندی موضوعی: K10، K13، K15.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative Study on the Impact of Force Majeure on Vehicle Compensation by the Insurer and the Bodily Indemnity Injury Fund in Mandatory Insurance Laws

نویسنده [English]

  • Mahsa Dehini
PhD Student in Private Law, Faculty of Administrative Sciences and Economics, Esfahan University, LawMajor.
چکیده [English]

Objective: The present study deals with the comparative study of force majeure incompulsory insurance laws. The basic question that has been considered in this regard is, what does Force Maurer have in the compulsory insurance laws? In other words, is the compensation of the major force-damages in the event of accidents caused by the vehicles to the insurer and the fund for damages?
Methodology: Descriptive-analytical- The present study is a comparative study compiled using the library method and referencing legal texts and related resources.
findings: The findings of the research indicate that Article 4 of the Compulsory Insurance Act 1968 excludes losses caused by force majeure, such as war, flood, etc. from insurance policy obligations, but in the Law on the Amendments to the Law on Compulsory Insurance of 2008, the inclusion of out-of- The cover of the letter of insurance was deleted, and from the same time it was asked whether, with the removal of the force majeure from the inclusion of this article, compensation for the damage caused by it has been placed by the insurer and the fund.
 Until the adoption of the new law in 2016, the procedure for the elimination of force majeure was confirmed and repeated beyond the scope of the insurance policy, and, furthermore, the concept of the incident expanded and the phrase "any type of disaster caused by vehicle accidents due to accidents" In anticipation "joined it. What the author intends to emphasize is the comparative analysis of the compensation for major force damages in accordance with the compulsory insurance policy of the insurer and the fund for providing financial damages.
Conclusion: The results of the study indicate that in Iranian law, an accident is considered synonymous with force majeure, so long as the legislator makes no distinction in terms of retribution, between the unexpected incident and the force majeure. Therefore, it must be said that the unforeseen events in this law are in fact those caused by the force majeure or the power of the lawmaker, and the legislator, by obliging the insurer and the fund of indemnity damages to compensate for the unforeseen accident and accident. The responsibility is absolute.
JEL Classification: K10, K13, K15.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Force majeure
  • case fortuit
  • Compulsory Insurance Act
  • bodily indemnity injury fund
  • Compensation
  • Absolute responsibility