مدل پارادایمی عوامل مؤثر در بازخرید بیمه‌های عمر در ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد علوم و تحقیقات

2 دانشیار، مدیریت بازرگانی،گروه مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد علوم و تحقیقات (نویسنده مسئول)

3 دانشیار، مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد علوم و تحقیقات

10.22056/jir.2019.165676.2447

چکیده

 
هدف: بازخرید بیمه‌های عمر از آسیب‌های صنعت بیمه است که موجب نارضایتی مشتریان، تبلیغات سوء آن‌ها، برهم‌زدن برنامه‌های شرکت‌‌‌ها برای سرمایه‌گذاری، کاهش درآمد ناخالص داخلی کشور و... می‌شود. ازآنجایی‌که بیشتر تحقیقات صورت‌‌گرفته در زمینة بازخرید بیمه‌های عمر بر عوامل اقتصادی متمرکز بوده‌اند، هدف اصلی این تحقیق آن است که به تبیین همه‌‌جانبة عللی بپردازد که موجب بازخرید بیمه‌نامه‌های عمر در ایران می‌شوند.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر، به روش کیفی و با استفاده از نظریة داده‌‌بنیاد (رویکرد استراوس و کوربین)، شرایط بازخرید بیمة عمر به درخواست بیمه‌گذاران و تعامل‌های مربوط به آن و پیامدهای ناشی از آن را احصا کرده است.
یافته‌ها: داده‌‌‌های پژوهش از طریق مصاحبه با کارکنان عالی‌رتبه و کارشناسان بازخرید بیمه‌های عمر برخی شرکت‌های بیمة فعال در کشور به‌دست آمده‌اند.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهند شرایط علّی شامل ابعاد مربوط به ساختار بیمه‌های عمر و شرایط مداخله‌ای شامل ابعاد مرتبط با بیمه‌گر و بیمه‌گذار و شرایط زمینه‌ای شامل ابعاد مربوط به ساختار جامعة ایران می‌شوند که موجب بازخرید بیمه‌های عمر می‌شوند و با تعامل‌هایی مانند مشاورة مجدد و ارائة تسهیلات یا ندادن مشاوره، پیامدهای حاصله به ترتیب شامل انصراف از بازخرید و احساس رضایت و تداوم بیمة عمر یا بازخرید، احساس نارضایتی، سلب اعتماد از بیمه‌گر و تبلیغات ویروسی علیه بیمه‌گر هستند. به‌علاوه، شرایط خاصی مانند بی‌ثباتی اقتصادی یا سیاسی در سطح کلان و مواردی چون وضعیت شغلی و درآمد بیمه‌گذار در سطح خرد، همچنین ویژگی‌های ماهوی بیمة عمر ازجمله پیچیدگی، بلندمدت‌بودن و ناملموس‌بودن هم در بازخرید بیمة عمر تأثیرگذارند.
طبقه‌بندی موضوعی: G22، G23، G32.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Paradigm Model of Factors Affecting the Surrender of Life Insurance in Iran

نویسندگان [English]

  • Abazar Helmzadeh 1
  • Karim Hamdi 2
  • Kambiz Heidarzadeh Hanzaei 3
1 Research-Based PhD Student, Business Management, Department of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran.
2 Associate Professor, department of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University,Tehran. (Corresponding Author)
3 Associate Professor, department of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University,Tehran.
چکیده [English]

Objective: Surrender of life insurance is one of the issues in the insurance industry, which causes dissatisfaction of customers, their misadvertisement, disturbance of companies' investment plans, lowering the GDP of the country, etc. Since most research focused on considering life insurance surrender from an economic perspective, the main goal of this study was to provide a comprehensive explanation of the causes that would lead to the surrender of life insurance policies in Iran.
Methodology: Therefore, the present study, using a qualitative method and using the grounded theory strategy (Strauss & Corbin's approach), has estimated the causal conditions, interactions and consequences of the surrender of life insurance by policyholders.
Findings: Research data was obtained through interviews with top-level staff and surrender officers of life insurance in insurance companies operating in Iran.
Conclusion: The results show that the causal conditions include dimensions related to the life insurance structure, intervening conditions including dimensions related to the insurer and the insured, and ground conditions including aspects related to the structure of the Iranian society, which would lead to life insurance surrender. With interactions including re-consultation and provision of facilities or lack of consultation, the consequences include cancelation of the surrender and the satisfaction and continuity of life insurance or surrender, dissatisfaction, loss of trust from the insurer and viral advertising against the insurer, respectively. In addition, certain conditions such as economic or political instability at macro level and the policyholder job status and her/ his income at micro level, as well as the substantial characteristics of life insurance such as complexity, being long-term and intangibility, affect life insurance surrender. Accordingly, it is suggested that the training of agents and other sales intermediaries and their ethical behavior be considered by insurers.
JEL Classification: G22, G23, G32.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Paradigm model
  • life insurance surrender
  • Life Insurance
  • Grounded theory
  • Insurance Company