ارائه روشی جدید برای محاسبۀ ضریب‌ریسک بازار مدل توانگری مالی صنعت بیمۀ ایران: رویکرد ARDL-GARCH

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت مالی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی (نویسنده مسئول)

2 دانشیار، دکتری مدیریت، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

3 دکتری اقتصاد مالی، ادارة نظارت بر بیمه‌های زندگی، بیمة مرکزی ج.ا.ا

10.22056/jir.2020.104650

چکیده

 
هدف: هدف اصلی از تألیف این مقاله ارائۀ روشی کاراتر برای سنجش ریسک بازار شرکت‌های بیمه در مدل توانگری مالی آیین‌نامۀ شمارۀ 69 شورای عالی بیمه است. ضریب‌ریسک بازار مدل توانگری مالی با دو مسئلۀ اصلی روبه‌روست: اول آنکه در محاسبۀ این ضریب، روش‌های مختلف و کارایی آن‌ها به‌درستی بررسی نشده‌اند و دوم آنکه ضریب محاسبه‌شده برای شرایط عادی است و در محاسبۀ آن‌، آثار شوک‌های اقتصادی برای استخراج نوسان‌پذیری در شرایط بحرانی (استرس) لحاظ نشده است. لذا، هدف این پژوهش ارائۀ روش جدیدی است که در آن دو مدل خودبازگشت با وقفۀ توزیع‌شده (ARDL) و واریانس ناهمسانی خودبازگشت تعمیم‌یافته (GARCH) تلفیق شده‌اند.
روش‌شناسی: با استفاده از داده‌های آماری شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (TEPIX)، رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ ارز، به‌صورت‌فصلی و در دورۀ 1378:4-1396:4 و با استفاده از سنجۀ ارزش در معرض ریسک (VaR)، به مدل‌سازی ریسک بازار سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی اقدام کردیم. بدین‌منظور، سه روش واریانس-کوواریانس ساده، مدل AR-GARCH و مدل ARDL-EGARCH به کار برده شدند. در نهایت، با استفاده از آزمون بازخورد کوپیک، مدل ARDL-EGARCH بهترین مدل شناخته شد.
یافته‌ها: یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد که استفاده از شیوة ارائه‌ شده در این مقاله، در برآورد ضریب‌ریسک بازار مدل توانگری، از سایر روش‌ها، کارایی بیشتری دارد.
نتیجه‌گیری: نتایج این مقاله مبین آن است که با استفاده از این مدل، ضریب‌ریسک بازار سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی مدل توانگری مالی در شرایط اقتصادی عادی در حدود 39درصد و در شرایط بحرانی و استرس در حدود 86/4 درصد برآورد می‌شود.
طبقه‌بندی موضوعی: G17،  G22، G32 .


 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing a New Method for Calculating the Market Risk Factor of Solvency Model of Iranian Insurance Industry: The ARDL-GARCH Approach

نویسندگان [English]

  • Reza Jafari 1
  • Nader Mazloomi 2
  • Amir Safari 3
1 PhD of Financial Management Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabaei University (Corresponding Author)
2 PhD of Management, Associate Professor of Business Management Group, Faculty of Management and Accounting , Allameh Tabatabaei University
3 PhD of Financial Economics, Office for Supervision of Life Insurance Center Insurance of I.R.Iran
چکیده [English]

Objective: The main purpose of this paper was to present a more efficient method for measuring the insurance market risk of insurance companies in the model of solvency protocol No. 69 of the Supreme Council of Insurance. The market risk factors of the solvency model address two main issues: firstly, the various methods of calculating these factors and their efficiency have not been properly evaluated and secondly, these factors are for normal conditions and in calculating them, the economic shocks effects are not considered to extract volatility under stress conditions.
Methodology: We propose a new method that combines two models of Autoregressive Distributed Lags (ARDL) and Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH). Using the statistical data of Tehran Stock Exchange Index (TEPIX), Economic Growth, Inflation Rate and Exchange Rate in the period of 1999 to 2017 and using the Value at Risk measure (VaR), we modeled the investment market risk in stocks. Three simple variance-covariance methods, AR-GARCH and ARDL-EGARCH models were used. Finally, using the Kupiec back testing, the ARDL-EGARCH model was selected as the best model
Findings: Using the method presented in this paper, the risk factor estimation of the market risk of solvency model is more efficient than the other methods
Conclusions: Using the introduced model, the risk factor of investing in the stock market of financial corporations is 39% under normal economic conditions and 86.4% in crisis and stress conditions.
JEL Classification: G17, G22, G32.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value at Risk (VaR)
  • Solvency
  • Insurance Companies
  • Market Risk and ARDL-GARCH Model