ارائه یک روش اصلاحی ضریب ریسک بازار مدل توانگری مالی شرکت‌های بیمه ایرانی: رویکرد ARDL-GARCH

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت، دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دکترای اقتصاد مالی، اداره نظارت بر بیمههای زندگی، بیمه مرکزی ج.ا.ا

3 دانشجوی دکتری رشته مدیریت مالی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی rjafari212@yahoo.com

10.22056/jir.2020.104650

چکیده

 

هدف: این مقاله ارائه روشی کاراتر برای سنجش ریسک بازار شرکت‌های بیمه در مدل توانگری مالی آیین‌نامه شماره 69 شورای عالی بیمه می‌باشد. ضریب ریسک بازار مدل توانگری مالی، با دو مساله اصلی روبرو است؛ اول آن که در محاسبه این ضریب روش‌های مختلف و کارایی آنها به درستی بررسی نشده‌اند و دوم آن که ضریب محاسبه شده برای حالات عادی بوده و در محاسبه آنها اثرات شوک‌های اقتصادی برای استخراج نوسان‌پذیری در حالت بحرانی (استرس) دیده نشده‌اند.
روش‌شناسی:در این مقاله اقدام به ارائه روشی جدید که تلفیقی از دو مدل خود بازگشت با وقفه توزیع شده (ARDL) و واریانس ناهمسانی خود بازگشت تعمیم‌یافته (GARCH) است، نمودیم. در این راستا، با استفاده از داده‌های آماری شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (TEPIX)، رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ ارز، به صورت فصلی و در دوره 1396:4-1378:4 و با استفاده از سنجه ارزش در معرض ریسک (VaR)، اقدام به مدلسازی ریسک بازار سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی نمودیم. بدین منظور، سه روش واریانس- کواریانس ساده، مدل AR-GARCH و مدل ARDL-EGARCH به کار برده شدند. در نهایت، با استفاده از آزمون بازخورد کوپیک، مدل ARDL-EGARCH به عنوان بهترین مدل انتخاب شد.
یافته‌ها: این مقاله نشان می‌دهند که استفاده از شیوه ارائه شده در این مقاله، در برآورد ضریب ریسک بازار مدل توانگری، نسبت به سایر روش‌ها، از کارایی بیشتری برخوردار است.
نتیجه‌گیری: این مقاله نیز نشان می‌دهند که با استفاده از این مدل، ضریب ریسک بازار سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی مدل توانگری مالی در شرایط اقتصادی عادی در حدود %39 و در شرایط بحرانی و استرس در حدود 86.4% برآورد شده است.
طبقه بندی موضوعی: G17, G22, G32
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Method for Improving Market Risk Factor of Solvency Model for Iranian Insurance Companies: ARDL-GARCH Approach

نویسندگان [English]

  • Nader Mazloomi 1
  • Amir Safari 2
  • Reza Jafari 3
1 PhD of Management, Associate Professor of Business Management Group, Faculty of Management and Accounting , Allameh tabatabaei University
2 PhD of Financial Economics, Office for Supervision of life Insurance center Insurance of IR Iran
3 PhD Student of Financial Management Faculty of Management and Accounting , Allameh tabatabaei University
چکیده [English]

Objective: The main purpose of this paper is to present a more efficient way to measure the insurance market risk of insurance companies in the model of solvency of the Supreme Council of Insurance Code No. 69. The market risk factors of the model of solvency address two main issues: first, the various methods of calculating these factors and their efficiency have not been properly evaluated and second, these factors are for normal conditions and in calculating them, the effects of economic shocks are not considered to extract volatility under stress conditions.
Method: For this purpose, in this paper, we propose a new method that combines two models of Autoregressive Distributed Lags (ARDL) and Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH). In this regard, using the statistical data of the Tehran Stock Exchange Index (TEPIX), Economic Growth, Inflation Rate and Exchange Rate, seasonally in the period of 1396: 4-1378: 4 and using the Value at Risk measure (VaR), we modeled the investment market risk in stocks. For this purpose, three simple variance-covariance methods, AR-GARCH and ARDL-EGARCH models were used. Finally, using the Kupiec back testing, the ARDL-EGARCH model was selected as the best model
Finding: show that, using the method presented in this paper, the risk factor estimation of the market risk of solvency model is more efficient than other methods
conclusions: The conclusions of this paper is show that using this model, the risk factor of investing in the stock market of financial corporations is 39% under normal economic conditions and 86.4% in crisis and stress conditions.
 JEL Classification: G17, G22, G32
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value at Risk (VaR)
  • Solvency
  • Insurance Companies
  • Market Risk and ARDL-GARCH Model