طراحی مدلی نوین برای اندازه‌گیری ریسک بازدهی شاخص صنعت بیمه برپایة رهیافت مارکوف

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اقتصادی، دانشکدة مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس (نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشکدة اقتصاد، دانشگاه آزاد سلامی واحد مرکزی

10.22056/jir.2020.104648

چکیده

هدف: طراحی مدلی جامع و کاربردی برای محاسبه ریسک بازاری شاخص صنعت بیمه در بازار سهام است. هدف جانبی، آزمون رفتارپذیری شاخص مذکور از انتقالات رژیمی در دوره‌های زمانی مختلف است.
روش‌شناسی:روش مورد استفاده جهت دستیابی به هدف، بهره‌گیری از رویکرد «ارزش در معرض ریسک» با استفاده از ترکیب فرآیند رژیمی مارکوف در غالب مدل‌های خانواده GARCH می‌باشد.
یافته‌ها:نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد ریسک بازدهی شاخص صنعت بیمه از انتقالات رژیمی تبعیت می‌کند و دارای هر دو اثر بازخورد و اثر اهرمی می‌باشد. همچنین رفتار رژیمی بازده این صنعت برپایه تابع توزیع t می‌باشد و با احتمالات متفاوتی بین رژیم‌ها انتقال می‌یابد.
نتیجه‌گیری: سازوکار 6 مرحله‌ای طراحی شده در این پژوهش، دارای مزایای از جمله قابلیت درنظر گرفتن انتقالات رژیمی، اثر اهرمی، اثر بازخورد بر پایه توابع توزیع متقارن و نامتقارن می‌باشد. نتیجه تحقیق نشان می‌دهد که مدل طراحی شده دارای قدرت بالاتری نسبت به مدل‌های مرسوم در اندازه‌گیری ریسک بازدهی شاخص صنعت بیمه است.
طبقه‌بندی موضوعی: F30 ،‌‌G33، K01.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A New Model for Measuring Return Risk of Insurance Industry Index Based on Markov Approach

نویسندگان [English]

  • Mehdi Zolfaghari 1
  • Fatemeh Faghihian 2
1 Assistant Professor at Department of Economics, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University (Corresponding Author)
2 Master of Science in Economics, Faculty of Economics, Esalami Azad University Central Branch
چکیده [English]

Objective: The main purpose is to design a comprehensive and practical model for calculating the market risk of the insurance industry index in the stock market. The side goal is to test the behavior of the index for regime transitions in different time periods.
Method :The approach used to achieve goals is to utilize the “Value at Risk” approach by combining the Markov regime process in body of the GARCH family models.
 Finding :‌The results of the present study show that the return risk of the insurance industry follows regime transfers and has both feedback and leverage effects. Also, the regime behavior of this industry is based on the  distribution function. Also it is transmitted between regimes with different probabilities.
Conclusion: The six-step mechanism designed in this study has advantages such as capability to consider regime transitions, leverage effect, feedback effect based on symmetric and asymmetric distribution functions. The results show that the designed model has higher power than conventional models in measuring the risk index of the insurance industry index.
 JEL Classification : F30, G33, K01

کلیدواژه‌ها [English]

  • risk
  • GARCH Family
  • Markov Chain Process
  • Insurance Industry Index