مدل‌سازی مشارکت کشاورز در الگوی بیمه عملکردی با استفاده از برنامه‌ریزی ریاضی مثبت

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 استادیار مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی

4 استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

کشاورزی، فعالیتی سرشار از مخاطره است. در این فعالیت انواع مخاطرات طبیعی، اجتماعی و اقتصادی دست‌به‌دست هم داده و مجموعه شکننده و آسیب‌‌پذیری برای تولیدکنندگان فراهم کرده است. حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی در برابر نوسانات درآمدی، نقش مهمی در افزایش انگیزه و تولید دارد. دولت‌‌ها جهت حمایت از تولیدکنندگان این بخش، سیاست‌‌ها و برنامه‌‌هایی را طراحی می‌‌کنند که بیمه عملکرد محصول یکی از آنهاست. بیمه محصولات کشاورزی، عملکرد محصول را در برابر خسارت وارد شده به کشاورز مورد حمایت قرار می‌‌دهد و از نوسان‌‌های درآمدی کشاورزان جلوگیری می‌‌کند. در این مطالعه تلاش شده ‌‌است تا مشارکت کشاورزان شهرستان قائم‌شهر در طرح بیمه عملکردی برنج مدل‌‌سازی گردد. برای این منظور، با استفاده از روش برنامه‌‌ریزی ریاضی مثبت، رفتار کشاورزان جهت مشارکت در طرح بیمه محصول برنج و ارزیابی پیامدهای این مشارکت بررسی شده ‌‌است. داده‌‌های مورد نیاز از طریق پرسش‌نامه برای سه سال زراعی 1392-1390جمع‌‌آوری شده‌‌اند. بر اساس نتایج این مطالعه با معرفی بیمه محصول برنج به کشاورزان، مزارع نماینده در طرح بیمه محصول برنج مشارکت نموده‌‌اند. افزایش سطح زیرکشت برنج و بازده ناخالص مزارع از پیامدهای این مشارکت بوده ‌‌است. از طرف دیگر کاهش حمایت دولت از حق‌بیمه، تأثیر منفی بر روند افزایش سطح زیرکشت برنج و بازده ناخالص مزارع نمونه داشته ‌‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling Farmers Participation in Crop Insurance Scheme Using Positive Mathematical Programming (Case Study: Rice Product in Qaemshahr)

نویسندگان [English]

  • Mazloome Razzaghiy 1
  • Mohammadreza Zare Mehrjerdi 2
  • Ali Kianirad 3
  • Sedighe Nabieian 4