کارایی شرکت‌های بیمه در ایران با استفاده از شاخص‌های سرمایه فکری

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت

چکیده

کارایی، یک مفهوم اساسی در استفاده کارا و مؤثر از منابع سازمانی است که به عنوان یک فاکتور مهم در ایجاد مزیت رقابتی نیز مورد توجه است. در صنایع دانش‌بنیان مانند بیمه، سرمایه‌های فکری، نقش ممتازی در موفقیت بنگاه‌ها از جمله در ارتقای کارایی آنها دارند. در این تحقیق که مبتنی بر برداشتی نو از مفهوم کارایی است، تأثیر سرمایه فکری در ایجاد کارایی مورد توجه قرار گرفته است و در قالب مطالعه تجربی تأثیر شاخص‌های منتخب سرمایه فکری در صنعت بیمه بر کارایی شرکت‌های بیمه ایرانی (در محدوده 17 شرکت بیمه کشور و در دوره زمانی 1390-1384) مطالعه ‌شده است. به این منظور، محاسبه کارایی شرکت‌ها با روش تحلیل پوششی داده‌ها انجام شده است و برای تشکیل تابع رگرسیون میان کارایی و شاخص‌های سرمایه فکری از روش معادلات برآوردگر تعمیم‌یافته استفاده ‌شده است تا امکان درنظرگرفتن همبستگی زمانی داده‌ها فراهم گردد. نتایج مطالعه نشان می‌دهد شاخص‌هایی از سرمایه انسانی (سطح تحصیلات) و ارتباطی (تعداد نمایندگی) شرکت‌ها با کارایی آنها رابطه مثبت داشته است اما شاخص‌های مربوط به سرمایه ساختاری (تعداد و تنوع محصولات جدید) نتوانسته‌اند منجر به ایجاد کارایی در شرکت‌های مورد مطالعه شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficiency of Insurance Companies in Iran Utilizing Intellectual Capital Indices

نویسندگان [English]

  • Amir Zakeri 1
  • Abbas Afrazeh 2
  • Hamidreza Nouralizadeh 3