دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله علمی - پژوهشی

1. شناسایی و اهمیت سنجی عوامل موثر بر بکارگیری بیمه نامه های الکترونیک درصنعت بیمه (مطالعه ی: بیمه های پارسیان،البرز وآسیا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1398

جمال الدین کبورتی


2. بررسی انتقادی دعوای جانشینی در بیمۀ اجباری حوادث ناشی از وسایل نقلیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1398

علی قسمتی تبریزی؛ صفا تاجور


3. تاثیر کیفیت خدمات بیمه‌ای بر قصد خرید بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری با نقش میانجی تجربیات خریدهای پیشین در شرکت بیمه پارسیان استان خراسان رضوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1398

مجتبی هدایتی بیلند؛ عبدالرضا اسعدی