دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله علمی - پژوهشی

1. طراحی مدلی نوین جهت اندازه‌گیری ریسک بازدهی شاخص صنعت بیمه برپایه رهیافت مارکوف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1398

مهدی ذوالفقاری؛ فاطمه فقیهیان


2. تأثیر حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی بر توانگری شرکت های بیمه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1398

حسین محسنی؛ مهدی صادقی شاهدانی


4. راهبردهای توسعه بیمه مسئولیت حرفه‌ای حسابداران در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1398

علی گلی؛ علی خوزین؛ مجید اشرفی؛ آرش نادریان


5. بررسی عوامل موثر بر گرایش به بازخرید بیمه‌های عمر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1398

اباذر حلم‌زاده؛ کریم حمدی؛ کامبیز حیدرزاده هنزایی


6. ارائه یک روش اصلاحی ضریب ریسک بازار مدل توانگری مالی شرکتهای بیمه ایرانی: رویکرد ARDL-GARCH

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1398

رضا جعفری؛ نادر مظلومی؛ امیر صفری